Bệnh nào là nặng nhất trong các loại bệnh và phương thuốc


DÀNA –3–

BỆNH NÀO LÀ NẶNG NHẤT TRONG CÁC LOẠI BỆNH VÀ PHƯƠNG THUỐC?

Đói là bệnh nặng nhất trong các loại bệnh (Pháp cú, 203). Đây là bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Chúng ta phải luôn chữa trị nó mặc dù nó là bệnh không thể chữa – chúng ta dùng thuốc để bệnh tạm thời thuyên giảm nhưng rồi sau đó bệnh sẽ phát trở lại.

Thực phẩm thì tương tự như thuốc và người cúng dường thì tương tự như vị thầy cho thuốc. Vì vậy, người cúng dường thực phẩm cũng giống như những người cấp thuốc.

Thủa nọ, có một người đàn ông nghèo, ông đã trông coi trâu bò suốt cả ngày. Ông đã rất đói, nhưng ông vẫn có ý định trước khi về nhà sẽ đến cung kính lễ Phật. Đức Phật đã yêu cầu cho người đàn ông ấy ăn, và sau khi ông ăn xong, Đức Phật mới thuyết Pháp (Dhamma).

Trong câu chuyện về ông Tambadāthika cũng vậy, Ngài Sāriputta (Xá–Lợi–Phất) đã yêu cầu Tambadāthika ăn bữa trưa để ông ta có thể tập trung lắng nghe khi Ngài thuyết Pháp (Dhamma).

3. What is the worst of the diseases and what is its remedy?

Hunger is the worst of the disease (Dhammapada verse 203). This is a disease that can never be cured completely. We have to always treat this disease though it is incurable – we take medicine for temporary relief but then the disease arises again.

Food is like a medicine and the donor is like a physician giving medicine. So, those who offer food are like physicians.

Once there was a poor man who spent the whole day looking after cattle. He was hungry; so thought he will return home after paying homage to the Buddha. The Buddha asked that poor man be fed, and gave a Dhamma talk after the poor man had eaten.

In the story of Tambadāthika also, Venerable Sāriputta asked him to eat lunch so that he could pay attention well while he gave a Dhamma talk.

Tharmanaykyaw Sayadaw

Requisites of Freedom

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB