7 cách đoạn tận các lậu hoặc

7 CÁCH ĐOẠN TẬN CÁC LẬU HOẶC:

––––––––––––––––––––––––––––––

Trung Bộ Kinh – Majjhima Nikaya: 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta).

Trong bài kinh này Đức Phật chỉ dạy 7 cách đoạn tận các lậu hoặc:

“Này các Tỷ–kheo,

① có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ,

② có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ,

③ có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ,

④ có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ,

⑤ có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ,

⑥ có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ,

⑦ có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ.”