Ratana Sutta – Kinh Châu Báu

RATANA SUTTA – KINH CHÂU BÁU 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 Nguyện cho nhân loại trên thế giới sớm hoàn toàn thoát khỏi khổ đau và hiểm nguy do dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, và đặc biệt ngay trong lúc này là thoát