Bảo tàng – kho tàng công đức bất hoại nhờ phước nghiệp có thể làm thoã mãn mọi ước nguyện nhân thiên

BẢO TÀNG – KHO TÀNG CÔNG ĐỨC BẤT HOẠI NHỜ PHƯỚC NGHIỆP CÓ THỂ LÀM THOÃ MÃN MỌI ƯỚC NGUYỆN NHÂN THIÊN Hôm nay ngày 15/7/2021, cúng dường trai tăng tới Tăng đoàn (Sangha) Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Yangon, Myanmar

Bố thí cúng dường như thế nào và tới những ai cho quả báu lớn❓

Bố Thí Cúng Dường như thế nào và tới những ai cho quả báu lớn❓Trì giới và hành thiền tâm từ và thiền minh sát cho quả báu lớn đến mức nào❓ –––––––––––––––––––––––––––––– Cúng dường đợt 10 ngày 9/7/2021 ––––––––––––––––––––––––––––––