Vipassnā-Jhāna: ‘Thiền Quán’/’Định Minh Sát’

VIPASNĀ–JHĀNA = ‘THIỀN QUÁN’ hoặc ‘ĐỊNH TRONG MINH SÁT’ – Mahasi Sayadaw 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 Trích dịch từ “A discourse on Hemavata sutta – Kinh Hemavata Giảng giải” – Thiền sư Mahasi Sayadaw. Sumangala Bhikkhu Viên Phúc dịch Việt. English below. 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀