Chánh Pháp toàn hảo

  CHÁNH PHÁP TOÀN HẢO 100. Chánh pháp của Đức Thế Tôn có vẻ không được toàn hảo? – Thưa đại đức, trẫm thấy rằng, dường như chánh pháp của Đức Thế Tôn thuyết ra, có vẻ không được toàn