Thường trú tâm như lý tác ý nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm

Thường trú tâm như lý tác ý nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm Yoniso manasikārī anupassī viharati ātāpī sampajāno satimā –––––––––––––––––––––––––––––– Chúng ta lo lắng, sợ hãi, phung phí cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, vô cùng quí hiếm của

Covid 19 – phong tỏa tại gia: chúng ta có thể làm những gì góp phần diệt trừ dịch bệnh tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác?

Video thiền hành: video COVID 19 – PHONG TỎA TẠI GIA: CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM NHỮNG GÌ GÓP PHẦN DIỆT TRỪ DỊCH BỆNH TỰ BẢO VỆ MÌNH, BẢO VỆ NGƯỜI KHÁC? Trong giai đoạn lây nhiễm dịch bệnh covid