Nghi lễ xuất gia thọ giới sadi tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar 29/9/2021

Nghi lễ xuất gia thọ giới sadi tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar 29/9/2021 ——————————————————————————- Bước đầu tiên của Nghi lễ xuất gia – Cạo sạch tóc trên đầu ——————————————————————————- Đầu tiên, giới tử muốn xuất gia trở