Bài giảng về Giới Luật: Phần 4 – Tăng sự


Một vị Tỳ–kheo trong Phật giáo cần phải thông thạo các luật nghi, luật nghi về giới hạnh và luật nghi về tăng sự.

Sự thông thạo về giới hạnh sẽ giúp cho vị Tỳ–kheo an trú trong pháp, trở thành khả kính trong giáo hội; thông thạo về tăng sự sẽ giúp cho tăng chúng giải quyết các sự vụ trong giáo hội tăng già theo đúng tinh thần pháp luật của Ðức Phật đã ban hành.

Bài giảng bao gồm Các bước tiến hành tại Tăng sự

⑴ Lễ xuất gia, thọ giới sa di, thọ giới Tỳ Khưu.

⑵ Lễ Bố tát Uposatha,

⑶ Lễ Tự tứ Pavarana,

⑷ Giao y Kathina,

⑸ Kết giới Sima,

⑹ Gián nghị,

⑺ Phê chuẩn chỗ xây cất,

⑻ Cho phép rời tam y,

⑼ Trị phạt tội Tăng tàng: không che dấu, che dấu thời gian xác định, che dấu thời gian không xác định, tội liên tục, tội tổng hợp, tội tái phạm,

⑽ phép sám hối,

⑾ phép phạm đàn,

⑿ phép gửi thỏa hiệp,

⒀ phép nhập hạ,

⒁ phép sử dụng và ký gửi y, bát.

Các bài giảng khác về Giới Luật

 • Các Bài Giảng Về Giới Luật: Phần 1 – Giới Bổn Patimokkha, Archive
 • Các Bài Giảng Về Giới Luật: Phần 2 – Thanh Tịnh Giới Theo Thanh Tịnh Đạo, Archive
 • Các Bài Giảng Về Giới Luật: Phần 3 – Khổ Hạnh Đầu Đà Dhutanga Theo Thanh Tịnh Đạo, Archive
 • Các Bài Giảng Về Giới Luật: Phần 4 – Tăng Sự, Archive

Tham Khảo Thêm Các Bài Giảng Khác

 • Bài Giảng Về Nhân Duyên Lợi Ích Giới Luật, Archive
 • Bài Giảng Về Tứ Thanh Tịnh Giới, Archive
 • Bài Giảng Về Các Bổn Phận Của Tỳ Khưu, Archive
 • Bài Giảng Về Tăng Sự – Lễ Thọ Giới Sa Di, Thọ Giới Tỳ Khưu, Archive
 • Bài Giảng Về Tăng Sự – Lễ Bố Tát, Lễ Tự Tứ, Archive
 • Bài Giảng Về Tăng Sự – Giao Y Kathina, Kết Giới Sima, Archive
 • Bài Giảng Về Tăng Sự – Gián Nghị, Xây Cất Cốc Liêu, Lìa Xa Tam Y, Phạt Tội Tăng Tàn., Archive
 • Bài Giảng Về Tăng Sự Xử Lý Tăng Tàn, Phép Sám Hối, Phép Sử Dụng Y Bát, Archive