Báo hiếu cha mẹ như thế nào?

BÁO HIẾU CHA MẸ NHƯ THẾ NÀO?

1. ĐỐI VỚI CHA MẸ – NGƯỜI THÂN ĐÃ QUÁ VÃNG

+ Có ma quỷ, chư thiên, địa ngục, Níp Bàn tồn tại ko?

—> Có ma quỷ, có chư thiên, có địa ngục, có Níp–Bàn. Điều này đã được những bậc có trí THẤY–BIẾT trực tiếp, với trí tuệ, ko phải qua suy luận suy

đoán. Ai cũng có thể tự mình thấy biết sự thật bằng cách Hành Thiền

✔️ Đốt vàng đốt mã cho người thân quá vãng họ có nhận được không?

➡️KHÔNG, đây là hành động vô ích, lãng phí, phá hoại môi trường, mê tín dị đoan theo đạo tàu

✔️Làm cơm cúng thật to rồi cúng họ có ăn được ko?

➡️ KHÔNG, họ ko thể “ăn hay uống” những đồ đó được

✔️ Tháng 7 là tháng cô hồn phải ko? Có phải khi ấy cửa địa ngục được mở?

➡️ Không, chẳng có tháng nào là tháng cô hồn, ngày nào làm việc lành ngày ấy là ngày tốt, quan niệm ngày xấu tháng cô hồn ko có trong Phật

giáo. Cũng KHÔNG có chuyện cửa địa ngục mở theo lịch, chúng sinh đi theo Nghiệp do chính mình tạo ra, khi nào trả hết ác nghiệp thì thoát.

✔️ Có phải có những bậc thần linh/chúa trời có quyền phán xét tội phước, sáng tạo sắp đặt ra mọi thứ?

➡️ Không, chẳng có bậc thượng đế nào có quyền năng như vậy. Tất cả chỉ là nhân quả và Nghiệp do chính mình tạo ra, tự làm tự chịu, Nghiệp quả

công bằng Ko sai lệch 1 ly.

✔️ Làm thế nào để “gửi được đồ ăn thức uống quần áo vật dụng…” cho người thân đã chết?

➡️ Muốn gửi được tới các người thân quá vãng thì phải hội đủ các yếu tố như sau:

– Người thân tái sinh làm ngạ quỷ Paradattù pajìvì – tức là loại ngạ quỷ sống nhờ vào sự bố thí của người khác – mới thọ hưởng được quả lành của

sự hồi hướng. Nếu tái sinh làm người, thú, hay chư thiên…vvv thì ko nhận được

– Người thân Làm phước, như việc cúng dường (đồ ăn, nước uống, quần áo…) đến những bậc xứng đáng cúng dường (Dakkhinadàna)

– Thí chủ tuyên bố hồi hướng quả lành rõ rệt.

– Thân nhân đã quá vãng được biết, đến thọ lãnh (Anumodàna) phước lành ấy.

2. ĐỐI VỚI CHA MẸ CÒN ĐANG SỐNG, NHƯ THẾ NÀO LÀ BÁO HIẾU CAO THƯỢNG?

“Có hai hạng người, này các Tỷ–kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ–kheo, nếu

một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện

đại tiện, như vậy, này các Tỷ–kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.

Hơn nữa, này các Tỷ–kheo, nếu có an trú

cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ–kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.

Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ–kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.

Nhưng này các Tỷ–kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin —> khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;

✔️ đối với mẹ cha theo ác giới ➡️ khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;

✔️ đối với mẹ cha xan tham ➡️ khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;

✔️ đối với mẹ cha theo ác trí tuệ ➡️ khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.

Cho đến như vậy, này các Tỷ–kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.

(Tăng Chi Bộ Kinh Nikaya – Phẩm Hai Pháp) – Nguồn FB: Xuan Quynh