Cần thiết & hợp thời

Photo: Các tấm rèm tre, được cúng dường kịp thời bởi Mrs. Sann Thapaya Htun, vừa được treo lên xong. New bamboo sunshadeds, offered by Mrs. Sann Thapyay Htun, just hunged right now.

CẦN THIẾT & HỢP THỜI

Quá nóng vào những tháng mùa hè ở Yangon trong các tháng 3, 4,5,6. Nhiệt độ buổi chiều thường hơn 40C, ngay trong phòng. Mọi năm, để bớt cái nắng nóng dữ dội chiếu thẳng vào phòng từ hướng Tây thường phải lấy những tấm y cũ căng lên che chắn. Hôm nay, có cô Sann Thapyay Htun, một Phật tử tín tâm người Miến, luôn giúp và hộ độ cho Sư mỗi khi cần thiết, đã cúng dường các tấm rèm tre để che nắng. Thật đúng lúc, hợp thời. Từ nay sẽ không bị nắng nóng nhiều như trước nữa.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường này mang lại phước báu vô lượng tới Cô Thapyay cùng gia đình ngay trong kiếp sống này và tạo duyên lành chứng ngộ Niết bàn trong ngày vị lai.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

There is too hot in summer months 3,4,5,6 in Yangon. Usually even in the room the temperature is about 40C. For protecting direct sunshine to my room, I used old robes as sunshade for many years. Today, Mrs. Sannthapyay Htun, Myanmar devotee and my sponsor, who supported me a lot whenever necessary, offered bamboo sunshadeds. It is very nedeed and timely suitable. From now the heat will not be so terrible.

May this good deed of offering bring to you, Mrs. Sann Thapyay Htun and your family uncountable blessings in this very life and create suitable conditions to atain Nibbana in near future.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!