Chỉ sợ gieo nhân bất thiện

Chỉ sợ gieo nhân bất thiện

Mọi việc xảy ra đều là những việc phải xảy ra: đúng lúc, đúng cách của nó – trong giây phút hiện tại chúng ta phải nhận Quả và chỉ có thể gieo Nhân bởi cách thức phản ứng được ta lựa chọn. Vậy hãy như lý tác ý gieo Nhân lành nhiều nhất có thể.

All that happens is what must happen: the right time, the right path – in the present moment we must accept the Effect, and we can sow the Cause only as we choose to react. So let’s act with rational reasoning to sow goodness as much as possible.

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết trên facebook ngày 18 tháng 8, 2021.

Hình ảnh thiện pháp