Cúng dường đường đi

CÚNG DƯỜNG ĐƯỜNG ĐI

Đợt “Cúng dường đường đi” giúp chư tăng tại tu viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon, Yangon, Myanmar của nhóm thiện hữu tại Việt nam chúng ta giai đoạn I đã được kết thúc vô cùng tốt đẹp. Đã có nhiều thí chủ hào phóng đóng góp thịnh tài cùng các thiện nam tín nữ khác đóng góp thời gian, trí tuệ và công sức thực hiện thiện nghiệp này. Và công đức được tạo nên này đã được tất cả chúng ta đồng hoan hỷ ca ngợi. Đoạn đường từ tu viện ra tới đường chính dài gần một dặm đang được làm lại nền bằng các loại đá, cao và chắc chắn, không còn ngập bùn sau các trận mưa lớn đầu mùa năm nay, xe có thể vào đưa chư tăng đi tới làng khất thực hàng ngày.

Chư tăng đã đỡ nhiều vất vả khi bớt được một đoạn đường dài ngập bùn, nước như mùa mưa những năm trước (tuy nhiên, việc lội nước và bùn qua các con đường qua xóm, làng trong những ngày mưa liên tục trong suốt mùa mưa là điều không thể tránh được.) Trong công đức đã được tạo nên này, phần đóng góp của các thí chủ nhóm chúng ta tại đây cùng các thí chủ khác là vô biên lượng, không thể nghĩ bàn. Chắc chắn, quả phước báu ngay trong hiện tại và trong tương lai của thiện nghiệp “Cúng dường đường đi” này cũng là là vô biên lượng, và không thể nghĩ bàn.

Bởi uy đức vô biên của Phật,

Bởi uy đức vô biên của Pháp,

Bởi uy đức vô biên của Tăng,

Bởi uy đức vô biên của công đức tạo nên nhờ các thiện nghiệp;

Nguyện cho Phước lành Ân đức Tam bảo và Quả báu vô biên này được thành tựu tới các thí chủ “Cúng dường đường đi ” cùng gia đình, quyến thuộc, bạn hữu, cùng chư thiên và muôn loài chúng sinh, thoát khỏi mọi khổ đau và mọi hiểm nguy, đạt tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự.