Cúng dường hợp thời và cần thiết

CÚNG DƯỜNG HỢP THỜI VÀ CẦN THIẾT

Dana in Time and in Need

Đạo hữu phước Hà (Hà Phước) đại diện nhóm thí chủ chợ Tân Định, Sài gòn, gửi cúng dường 10 mùng thiền metta tới các thiền sinh, và Đạo hữu Phuong Lien (Nguyễn Thị Phượng) đại diện nhóm thí chủ Hà nội gửi 900 USD cúng dường tới Quĩ hỗ trợ Visa và hỗ trợ cấp cứu, điều trị bệnh tật cho chư tăng, sa di, nữ tu Việt nam, và hai thí chủ ẩn danh cúng dường để xây dựng Nhà trình pháp interview tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar.

Rất kịp thời và rất cần thiết.

Tất cả chúng ta đồng tùy hỷ cùng công đức cúng dường với tấm lòng trong sáng và rộng lượng này.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường này mang lại phước báu vô lượng tới các thí chủ ngay trong kiếp sống này và mai sau, tạo duyên lành giúp sớm chứng ngộ Đạo Quả Niết bàn trong ngày vị lai.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!