Cúng dường sách

CÚNG DƯỜNG SÁCH


Book Offering

Cúng Dường Sách300 books (compiled by Tharmanaykyaw Sayadaw U Dhammika-Bhivamsa: 100 x The Requisites of Freedom, 100 x Mahasi Sayadaw’s Analysis of Today’s Vipassana Techniques, 100 x An Interview with Mahasi Sayadaw), and other requisites were offered by Sannthapyay Htun today 27 January 2016.It is invaluable gift for foreign yogis practising Vipassana in our Meditation Centre Tharmanaykyaw Mahagandhayon Yangon Myanmar.May this good deed of offering bring uncountable blessings to Sann Thapyay Htun, to all members of her family in this very life and create suitable conditions to atain Nibbana in near future.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

300 cuốn sách (biên soạn bởi Ngài Thiền Sư Tharmanaykyaw Sayadaw U Dhammika-Bhivamsa: 100 x The Requisites of Freedom, 100 x Mahasi Sayadaw’s Analysis of Today’s Vipassana Techniques, 100 x An Interview with Mahasi Sayadaw) và các vật dụng khác đã được cô Sann Thapaya Htun cúng dường ngày hôm nay 27/1/2016.

Đây là món quà vô giá dành cho các thiền sinh quốc tế, thực hành thiền minh sát Vipassana tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Yangon Myanmar này.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường này mang lại phước báu vô lượng tới cô cùng gia đình ngay trong kiếp sống này và tạo duyên lành chứng ngộ Niết bàn trong ngày vị lai.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!