Cúng dường từ điển, y, quạt, cùng các vật dụng khác

Photo: Dr. Win Min Aung offered dictionaries, robes, fan, and others requisites to Sumangala Bhikkhu at Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, November 2015.
 

CÚNG DƯỜNG TỪ ĐIỂN, Y, QUẠT, CÙNG CÁC VẬT DỤNG KHÁC

Tiến sĩ Ngôn ngữ học Tiếng Myanmar Dr. Win Min Aung tại Khoa tiếng Myanmar, trường đại học ngoại ngữ Yangon cứ cuối tuần vào thứ bẩy và chủ nhật lại vượt qua quãng đường xa (khoảng 1 giờ xe ô tô) đến dạy tiếng Myanmar cho sư Viên Phúc. Không chỉ là một thầy giáo xuất sắc với lòng nhiệt tình lớn lao, Dr. Win Min Aung còn là người rất khiêm tốn và luôn kính trọng Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và thường không khi nào bỏ qua cơ hội cúng dường vật dụng tới sư Viên Phúc.

Nguyện cho thiện nghiệp giảng dạy tiếng Myanmar và cúng dường này mang lại phước báu vô lượng tới Dr. Win Min Aung ngay trong kiếp sống này và tạo duyên lành chứng ngộ Niết bàn trong ngày vị lai.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Dr. Win Min Aung is a tutor at Department of Myanmar, Yangon University of Foreign Languages, and every weekend he overcomes a far distance (about 1 hour by car) to teach Sumangala Bhikkhu Myanmar language. Not only excellent in tutoring with enthusiasm, he is always humble and respectful to Triple Gem Buddha Dhamma Sangha, and never misses a opportunity to make dana (offers) of necessary requisites to Sumangala Bhikkhu.

May these good deeds of teaching Myanmar and of offerings bring Dr. Win Min Aung uncountable blessings in this very life and create suitable conditions to atain Nibbana in near future.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!