Điều Gì Cao Hơn Cả Mạng Sống

ĐIỀU GÌ CAO HƠN CẢ MẠNG SỐNG?

Mặc dù giới được kể bằng con số, song cần hiểu rằng đây là giới thanh tịnh không giới hạn, vì nó được thọ trì không dư sót, không có những giới hạn như danh xưng, lợi dưỡng, quyến thuộc, thân thể hoặc sinh mạng.

Như giới hạnh của Trưởng lão Mahà Tissa Ciragumba.Vị này không bao giờ từ bỏ niệm tưởng sau đây của một thiện nam tử:

“Tài sản nên bỏ để cứu chân tay,

Chân tay phải bỏ để cứu mạng sống,

Tài sản, chân tay và tánh mạng,

Người thực hành Chánh pháp bỏ tất cả!”

 

Pali & English

Evaṃ gaṇanavasena sapariyantampi anavasesavasena samādānabhāvañca lābhayasañātiaṅgajīvitavasena adiṭṭhapariyantabhāvañca sandhāya apariyantapārisuddhisīlanti vuttaṃ, ciragumbavāsika-ambakhādaka-mahātissattherassa sīlamiva.

Tathā hi so āyasmā –

‘‘Dhanaṃ caje aṅgavarassa hetu, aṅgaṃ caje jīvitaṃ rakkhamāno;
Aṅgaṃ dhanaṃ jīvitañcāpi sabbaṃ, caje naro dhammamanussaranto’’ti.

So although limited in number, it should yet be understood as virtue consisting in unlimited purification, since it is undertaken without reserve and has no obvious limit such as gain, fame, relatives, limbs or life. Like the virtue of the Elder Mahā-Tissa the Mango-eater who lived at Ciragumba.

For that venerable one never abandoned the following good man’s recollection:

‘Wealth for a sound limb’s sake should be renounced, And one who guards his life gives up his limbs; And wealth and limbs and life, each one of these, A man gives up who practises the Dhamma’.

[thepathofpurification]

Tham khảo Audio Bài Giảng

Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Youtube

Audio Bài Giảng – Phần 1: Giới Bổn Patimokkha – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.” – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề Giới Bổn Patimokkha – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.”:
(01) Phạm Tội Apatti, Youtube
(02) Bậc Sa Môn Chân Chánh, Youtube
(03) Vatta 14 Pháp Hành, Youtube
(04) Giới Bổn Patimokkha 227 Điều, Youtube
(05) Bất Cộng Trụ Pārājika, Youtube

(06) Bất Cộng Trụ Pārājika P2, Youtube
(07) Tăng Tàn P1 Di Tinh, Youtube
(08) Tăng Tàn P2 Xúc Chạm Phụ Nữ, Youtube
(09) Tăng Tàn P3, Youtube
(10) Bất Định, Ưng Xả Đối Trị 10, Youtube

(11) Ưng Xả (Nissaggiya) 20, Youtube
(12) Ưng Xả (Nissaggiya) 30, Youtube
(13) Ưng Đối Trị (Pācittiya) 1 Nói Dối, Youtube
(14) Ưng Đối Trị (Pācittiya) 2 Thảo Mộc, Youtube
(15) Ưng Đối Trị (Pācittiya) 3, Youtube

(16) Ưng Đối Trị (Pācittiya) : Phẩm Lõa Thể, Uống Rượu, Youtube
(17) Ưng Đối Trị (Pācittiya) Ba Phẩm Cuối, Youtube
(18) Ưng Phát Lộ (Pāṭidesanīya) & Ưng Học Pháp (Sekhiya), Youtube
(19) Pháp Diệt Tranh (Adhikaraṇasamathādhammā), Youtube
(20) Tứ Thanh Tịnh Giới, Youtube
(21) Các Bổn Phận Khác Của Tỳ Khưu, Youtube

Audio Bài Giảng – Phần 2: Giới Theo Thanh Tịnh Đạo – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.” – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề Giới Theo Thanh Tịnh Đạo – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.”:
(22) 01-Dẫn Nhập: Giới Trong Tam Học, Youtube
(23) 02-Giới Phân Loại 1, 2, 3, Youtube
(24) 03-Giới Phân Loại 4, Youtube
(25) 04-Giới Phân Loại 4, 5, Youtube
(26) 05-Thế Nào Là Giới Ô Nhiễm, Giới Thanh Tịnh?, Youtube
(27) 06-Khổ Hạnh “Đầu Đà – Dhutanga” 1, Youtube
(28) 07-Khổ Hạnh “Đầu Đà – Dhutanga” 2, Youtube

Audio Bài Giảng – Phần 3: Tăng Sự – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.” – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala , Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề Tăng Sự – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.”:
(29) 00 – Lễ Xuất Gia Sa Di, Tỳ Khưu, Youtube
(30) 01 – Hành Sự Lễ Bố Tát Uposatha, Lễ Tự Tứ Pavāraṇā, Youtube
(31) 02 – Giao Y Kathina, Kết Giới Sima, Youtube
(32) 03 – Gián Nghị, Xây Cất, Lìa Tam Y, Youtube
(33) 04 – Xử Lý Tăng Tàn, Sám Hối, Nhập Hạ, Y Bát, Youtube

Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 3 – Đại Phẩm – Mahāvagga, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 3 – Đại – Phẩm – Mahāvagga Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V01:-Giác-Ngộ,-Chuyển-Pháp-Luân, Youtube
V02:-Vô-Ngã-Tướng, Youtube
V03:-Tất-Cả-Đều-Bốc-Cháy, Youtube
V04:-Thầy-Tế-Độ-Và-Đệ-Tử, Youtube
V05:-Tiêu-Chuẩn-Thầy-Tế-Độ-&-Thầy-Nương-Nhờ, Youtube

V06:-Sống-Nương-Nhờ,-Không-Nên-Cho-Tu-Nên-Bậc-Trên, Youtube
V07:-Phép-Tu-Nên-Bậc-Trên, Youtube
V08:-Phép-Hành-Sự-Uposatha,-Định-Ranh-Giới, Youtube
V09:-Tiền-Phận-Sự,-Hành-Sự-Uposatha, Youtube
V10:-Hành-Sự-Uposatha,-Các-Chế-Định-Khác, Youtube

V11Tạng-Luật—Đại-Phẩm:-An-Cư-Mùa-Mưa, Youtube
V12:-Lễ-Tự-Tứ-Pavarana-P1, Youtube
V13:-Lễ-Tự-Tứ-Pavarana-P2, Youtube
V14:-Da-Thú,-Giày-Dép,-Vùng-Biên-Địa, Youtube
V15:-Dược-Phẩm-7-Ngày-&-Suốtđời,-10-Loại-Thịt, Youtube

V16:-Ba-Loại-Thịt,-Lợi-Ích-Giữ-Giới,-Bất-Động-Hành, Youtube
V17:-Bốn-Pháp-Dung-Hòa,-Thời-Hạn-Vật-Thực, Youtube
V18:-Kathina, Youtube
V19:-Y-Phục-P1, Youtube
V20:-Y-Phục-P2, Youtube

V21:-Campa,-Các-Hành-Sự-Đúng-Pháp-Luật, Youtube
V22:-Campa-2—Các-Hành-Sự-Đúng-Pháp-Luật, Youtube
V23:-Kosambi-1–Hội-Chúng-Chia-Rẽ, Youtube
V24:-Kosambi-2—Hợp-Nhất-Hội-Chúng, Youtube

Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 4 – Tiểu Phẩm Cullavagga, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 4 – Tiểu Phẩm Cullavagga’ Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V25: Khiển Trách, Chỉ Dạy, Xua Đuổi, Youtube
V26: Hành Sự Án Treo, Youtube
V27: Chương Parivasa – Phận S, Youtube
V28: Chương Tích Lũy Tộ, Youtube
V29: Hình Phạt Parivasa, Youtube
V30: Hình Phạt Manata, Youtube

V31: Chương Dàn Xếp, Youtube
V32: Cách Giải Quyết Tranh Tụng, Youtube
V33: Chương Tiểu Sự, Youtube
V34: Chương Tiểu Sự P2, Youtube
V35: Chương Sàng Tọa, Youtube

V36: Chương Sàng Tọa P2, Youtube
V37: Chương Chia Rẽ Hội Chúng, Youtube
V38: Chương Phận Sự, Youtube
V39: Chương Đình Chỉ Giới Bổn Patimokkha, Youtube
V40: Chương Tỳ Kheo Ni, Youtube
V41: Chương 500 Vị Và Chương 700 Vị, Youtube

Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 5 Tập Yếu – Parivāra, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 5 Tập Yếu – Parivāra’ Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V42: Đại Phân Tích – Qui Định Tại Đâu, Youtube
V43: Chương Pacittiya, Youtube
V44: Chương Patidesaniya, Youtube
V45: Phần Bao Nhiêu Tội, Youtube

V46: Sự Trùng Lặp Liên Tục, Youtube
V47: Phân Tích Cách Dàn Xếp, Youtube
V48: Các Câu Hỏi Tăng Dần 1 3, Youtube
V49: Tăng Dần Nhóm 4 Và 5, Youtube
V50: Tăng Dần Nhóm 6 Đến 11, Youtube

V51 Tạng Luật -Tập Yếu: Uposatha Cho Đến Hết Chương, Youtube
V52 Tạng Luật -Tập Yếu: Xung Đột, Youtube
V53 Tạng Luật -Tập Yếu: Nhóm Năm Về Upali, Youtube
V54: Nhóm Năm Về Upali, Trình Bày Quan Điểm, Youtube
V55: Nhóm Năm Về Upali Nguồn Sanh Khởi, Youtube

V56: Bài Kệ Làm Xuất Mồ Hôi, Youtube
V57: Chương Năm Phẩm, Youtube
V22:-Campa-2—Các-Hành-Sự-Đúng-Pháp-Luật, Youtube
V23:-Kosambi-1–Hội-Chúng-Chia-Rẽ, Youtube
V24:-Kosambi-2—Hợp-Nhất-Hội-Chúng, Youtube

Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 4 – Tiểu Phẩm Cullavagga, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 4 – Tiểu Phẩm Cullavagga’ Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V25: Khiển Trách, Chỉ Dạy, Xua Đuổi, Youtube
V26: Hành Sự Án Treo, Youtube
V27: Chương Parivasa – Phận S, Youtube
V28: Chương Tích Lũy Tộ, Youtube
V29: Hình Phạt Parivasa, Youtube
V30: Hình Phạt Manata, Youtube

V31: Chương Dàn Xếp, Youtube
V32: Cách Giải Quyết Tranh Tụng, Youtube
V33: Chương Tiểu Sự, Youtube
V34: Chương Tiểu Sự P2, Youtube
V35: Chương Sàng Tọa, Youtube

V36: Chương Sàng Tọa P2, Youtube
V37: Chương Chia Rẽ Hội Chúng, Youtube
V38: Chương Phận Sự, Youtube
V39: Chương Đình Chỉ Giới Bổn Patimokkha, Youtube
V40: Chương Tỳ Kheo Ni, Youtube
V41: Chương 500 Vị Và Chương 700 Vị, Youtube
Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 5 Tập Yếu – Parivāra, Youtube
Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 5 Tập Yếu – Parivāra’ Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V42: Đại Phân Tích – Qui Định Tại Đâu, Youtube
V43: Chương Pacittiya, Youtube
V44: Chương Patidesaniya, Youtube
V45: Phần Bao Nhiêu Tội, Youtube

V46: Sự Trùng Lặp Liên Tục, Youtube
V47: Phân Tích Cách Dàn Xếp, Youtube
V48: Các Câu Hỏi Tăng Dần 1 3, Youtube
V49: Tăng Dần Nhóm 4 Và 5, Youtube
V50: Tăng Dần Nhóm 6 Đến 11, Youtube

V51 Tạng Luật -Tập Yếu: Uposatha Cho Đến Hết Chương, Youtube
V52 Tạng Luật -Tập Yếu: Xung Đột, Youtube
V53 Tạng Luật -Tập Yếu: Nhóm Năm Về Upali, Youtube
V54: Nhóm Năm Về Upali, Trình Bày Quan Điểm, Youtube
V55: Nhóm Năm Về Upali Nguồn Sanh Khởi, Youtube
V56: Bài Kệ Làm Xuất Mồ Hôi, Youtube
V57: Chương Năm Phẩm, Youtube