Ghi nhận công đức cúng dường

GHI NHẬN CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG

CẦN THIẾT VÀ HỢP THỜI

Ngày 10/5/2016 Cô Javanani, Phụ trách hộ tăng Thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar đã nhận đủ và viết phiếu biên nhận số thịnh tài cúng dường để sửa đường (900 USD) và làm rèm tre che nắng (300 USD) theo danh sách thí chủ từ Hoa Kỳ, do cô Hau Ho làm đại diện như sau:

⑴ Sua duong 900 USD

Anh Thiệu 100
Cô Nguyên Phan 100
Anh Kỳ 50
Chi Trang Dang 100
Christine Do 10
Co Hieu Ngoc 20
Bac Khuong Pham 100
Tu nhom chi Trang Dang 20
Co Thien Tran 50
Hang Tran 10
ku Dau va ba me 340 +20 phi chuyen

⑵ Rem che nang 300 USD

Hang Tran 190
ku Dau va ba me 110

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường tới chư Tăng thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar này mang lại công đức và phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này tới Cô Hau Ho và các quí vị thí chủ cùng các thành viên trong gia đình của các thí chủ, và tạo nên duyên lành giúp quí vị sớm thành đạt Đạo, Quả chứng ngộ Niết bàn trong ngày vị lai.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Lành thay! Lành thay! Lành thay!