Hanoi, stop killing our trees

HANOI, STOP KILLING OUR TREES

“Tại Hà Nội có những kẻ cho rằng những cây cổ thụ thật vô giá trị. Và họ đã thẳng tay sát hại hàng ngàn cây cổ thụ một cách không thương tiếc. Vậy đấy, sự ngu dốt thật sự là không có giới hạn. Xót thương thay cho những hậu quả khôn lường của sự ngu dốt vô giới hạn này!”

“Hà Nội, hãy dừng ngay giết hại cây cối!”
“Hanoi, Stop Killing Our Trees! “

Bài viết trên Facebook, 21 tháng 3, 2015