HAPPY 2018 HẠNH PHÚC

Yam dunnimittam avamangalanca,
yo ca manapo sakunassa saddo;
papaggaho dussupinam akantam,
⚀ buddhanubhavena vinasam-entu;
⚁ dhamanubhavena vinasam-entu;
⚂ samghanubhavena vinasam-entu.
Cầu mong tất cả các điềm xấu xa,
tất cả các điều bất hạnh, tiếng ghê
sợ của chim chóc, cảnh hãi hùng của
ác mộng được hoàn toàn tiêu tan
⚀ bởi oai lực của Phật,
⚁ bởi oai lực của Pháp,
⚂ bởi oai lực của Tăng.
Whatever bad omens, inauspicious signs,
undesirable sounds of birds, influence of
bad planets, or unpleasant dreams there are,
may they be destroyed power
⚀ by the glorious power of the Buddha,
⚁ by the glorious power of the Dhamma,
⚂ by the glorious power of the Sangha.

Bhavatu sabbamangalam,
rakkhantu sabbadevata;
⚀ sabba-buddhanubhavena,
⚁ sabba-dhammanubhavena,
⚂ sabba-samghanubhavena,
sada sukhi bhavantu te.

Cầu mong tất cả hạnh phúc đến với quí vị
Cầu mong tất cả chư thiên hộ trì quí vị
Cầu mong quí vị luôn được an vui
⚀ bởi oai lực của chư Phật,
⚁ bởi oai lực của chư Pháp,
⚂ bởi oai lực của chư Tăng.
May all blessings be upon you.
May all deities protect you.
May you all ever be well and happy
⚀ by the gracious power of all Buddhas;
⚁ by the gracious power of all Dhammas;
⚂ by the gracious power of all Samghas.