Hãy là một người tử tế…

🍀 Be kind. Be fair. Be honest. Be true.
And all of these things will come back to you.

Hãy tử tế. Hãy công bằng. Hãy liêm chính. Hãy chân thật. Và tất cả những điều này sẽ lại xảy ra với bạn.

🍀 Be a good person, but don’t waste time to prove it.
Hãy là một người tử tế, nhưng đừng lãng phí thời gian để chứng minh điều đó

Bài viết trên facebook ngày 15 tháng 8, 2021.