Hoa – của một đồng, công một nén

HOA – CỦA MỘT ĐỒNG, CÔNG MỘT NÉN

Từ Sài gòn, Hoa được mang tới cúng dường tại Yangon Myanmar, bởi cô Thoa Nguyen. Của một đồng (tiền giấy), công một nén (vàng), thiện tâm một biển trời. Thật đẹp và thật đáng trân trọng.
Lành thay những tấm lòng.

Offered flowers carefully bringing from Saigon to Yangon. How is beautiful – flowers & mind!
Sadhu Sadhu Sadhu!

Bài viết trên Facebook, 25 tháng 10, 2016