Hoàn mãn cúng dường đường đi tại Myanmar đợt II

HOÀN MÃN CÚNG DƯỜNG ĐƯỜNG ĐI TẠI MYANMAR ĐỢT II

Kính gửi: Toàn thể các thiện nam, tín nữ đã phát tâm trong sạch và rộng lượng cúng dường đường đi giúp đỡ chư Tăng và dân chúng tại Thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar:

Ngày 28 tháng 3 vừa qua Dao Nguyen cùng gia đình của mình đã trọn vẹn hoàn thành và đã hoan hỷ thông báo về việc thiện nghiệp cúng dường đường đi giai đoạn II của các thí chủ được thành tựu tới tay người quản lý quĩ của Thiền viện, cô nữ tu Zavananan.

Nguyện cho những ước mong chân chính của các thí chủ được thành tựu viên mãn cùng với sự thành tựu của thiện nghiệp đợt này, mang lại phước báu, công đức và an vui vô lượng đến từng thí chủ cùng gia đình, thân bằng, quyến thuộc, thày tổ ngay trong kiếp sống này và sẽ tạo duyên lành để giúp chứng đạt Niết Bàn trong ngày vị lai.

Nguyện cho các bạn hãy tiếp tục tinh tấn mọi lúc, mọi nơi làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm thông qua bố thí – cúng dường, hành trì đạo đức – giới luật, công phu hành Thiền.

Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây.

Trong Tâm Từ.
TK Viên Phúc.

Ghi chú:

Sadhu! Lành thay tấm lòng trong sáng và hào phóng của quí vị.

Sư không kêu gọi cúng dường, (lại càng không kêu gọi hùn phước), cũng không cầm, không nhận thịnh tài từ các thí chủ theo giới luật qui định của chính Đức Phật đối với Tu sĩ Tỳ Khưu. Việc cúng dường được các thiện nam tín nữ như quí vị thành tâm, tự nguyện phát tâm trong sạch và rộng lượng, và việc tổ chức thực hiện do các vị hộ tăng, được sự chỉ định của Tu sĩ, sẽ nhận và chuyển trực tiếp từ quí vị tới đại diện Ban hộ Tăng của tu viện /thiền viện. Trong trường hợp của chúng ta thì cô Dao Nguyen và một vị nữa đã và đang gánh vác trách nhiệm này. Sư chỉ chuyển các thông tin cần thiết tới quí vị, với nguyện ước góp phần để thiện nghiệp cúng dường của quí vị cùng với mọi mong ước chân chính của quí vị sẽ được thành tựu chắc chắn như ý nguyện.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Trong Tâm Từ.