Lễ cúng dường y áo, thuốc men, vật thực, vật dụng hộ độ Tăng đoàn Thiền viện Thi Ham Swe, Taungyi, Myanmar, an cư ba tháng mùa mưa 2/8/2023 – 29/10/2023

– Lễ cúng dường y áo, thuốc men, vật thực, vật dụng hộ độ Tăng đoàn Thiền viện Thi Ham Swe, Taungyi, Myanmar, an cư ba tháng mùa mưa 2/8/2023 – 29/10/2023