Lesson

Horrible historic lesson not only for Cambodia, but for whole human kind.

Bài học lịch sử khủng khiếp không chỉ đối với Campuchia, mà còn cho cả nhân loại.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Photo taken from prison Tuol Sleng in Phnom Penh, Cambodia 26 June 2015.
Ảnh chụp tại nhà tù Tuol Sleng, Phnom Penh, Campuchia 26/6/2015.