Nếu bạn phải lựa chọn giữa tử tế và đúng đắn

NẾU BẠN PHẢI LỰA CHỌN GIỮA TỬ TẾ VÀ ĐÚNG ĐẮN

If you have to choose between being kind and being right, choose being kind and you will always be right.

Nếu bạn phải lựa chọn giữa tử tế và đúng đắn, hãy chọn tử tế và bạn sẽ luôn luôn đúng.

Pokud si musíte vybrat mezi laskavostí a správností, vyberte si laskavost a vždy budete mít pravdu.