Nhỏ bé không có nghĩa ít nguy hiểm


NHỎ BÉ KHÔNG CÓ NGHĨA ÍT NGUY HIỂM

 

“Nhỏ bé không có nghĩa ít nguy hiểm. Cũng vậy, phạm giới nhỏ bé không có nghĩa hậu quả ít nghiêm trọng.” – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala.

“Small does not mean less danger. Likewise, small breaking of precepts does not mean less serious consequences. ” – Bhikkhu Sumangala.