Không đau không thành – No pain no gain

Không đau không thành – No pain no gain

Một người không thể trở thành bậc Thánh bằng cách duy trì tâm tướng của kẻ phàm phu.

Člověk se nemůže stát svatým udržováním duševního a fyzického stavu běžného člověka.

One cannot become a saint by remaining the mental and fyical state of an ordinary person.

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc