Sách “những lời Phật dạy” (ấn bản 2017)

SÁCH “NHỮNG LỜI PHẬT DẠY” (ẤN BẢN 2017)

Gift of Dhamma surpasses all gifts,
taste of Dhamma surpasses all tastes,
delight in the Dhamma surpasses all delights,
destruction of craving conquers all ill.”“Pháp thí, thắng mọi thí!
Pháp vị, thắng mọi vị!.
Pháp hỷ, thắng mọi hỷ!.
Ái diệt, dứt mọi khổ!”.
(Pháp Cú 354)

Thêm 100 cuốn sách “Những lời Phật dạy” (ấn bản 2017) đã được cúng dường tới Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, ngày 8/8/2017 bởi Thuc Nguyen và Tri Nguyen.

Các cuốn sách này cùng các bộ sách cúng dường khác không chỉ phục vụ thiền sinh VN đang tu tập tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, mà còn được chuyển tặng tới các tăng, ni, nữ tu, thiền sinh, phật tử đang học tập và tu tập, đang sống và làm việc tại mọi nơi khắp Myanmar khi có liên lạc yêu cầu.

Đây là món cúng dường Pháp bảo vô giá giúp các Đạo Hữu Việt nam đang và sẽ học tập và tu tập tại Myanmar có thêm điều kiện thuận lợi để sớm đạt được mục đích tối thượng là giác ngộ giải thoát khỏi mọi khổ đau phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự.

Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu tới các Quí vị : ⚀ Tỳ Khưu Bodhi – Tác giả cuốn sách “Những lời Phật dạy”, ⚁ Dr. Binh Anson – Dịch giả cuốn sách “Những lời Phật dạy”, ⚂ Thuc Nguyen & Tri Nguyen cùng các thí chủ ấn tống và cúng dường sách “Những lời Phật dạy”.

Nguyện cho thiện nghiệp Pháp thí này mang lại phước báu vô lượng tới các Quí vị cùng thân bằng quyến thuộc gia đình mình ngay trong kiếp sống này và mai sau, tạo duyên lành giúp Quí vị sớm chứng ngộ Đạo Quả, Niết Bàn trong ngày vị lai.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!
Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Ghi chú

(354) Pháp thí, thắng mọi thí!
Pháp vị, thắng mọi vị!
Pháp hỉ, thắng mọi hỉ!
Ái diệt, thắng mọi khổ.

Chú Giải Trong Nguyên Bản:

Pháp thí thắng mọi thí: dù cúng dường pháp y đúng màu đài hoa chuối cho tất cả các vị Phật, Các vị Bích Chi Phật, các vị A-la-hán nhiều đến nỗi họp lại thành một hàng dọc nối từ dưới đất lên đến cõi trời Phạm thiên cũng không bằng đọc một bài kệ hồi hướng công đức ở giữa hội chúng. Bởi vì công đức cúng dường y này không bằng một phần mười sáu của việc đọc lên bài kệ. Do vậy mới biết tầm quan trọng của việc giảng pháp, đọc tụng pháp và nghe pháp.

Kẻ nào giúp chúng sanh được nghe pháp sẽ nhận được phước báo lớn hơn phước báo cúng dường vật thực, cho dù người múc đầy bình bát tất cả các vị Phật, Bích Chi Phật, A-la-hán nói trên với những thức ăn thượng vị. Phước báo do cúng dường pháp cũng lớn hơn cúng dường các thứ thuốc men bổ dưỡng như bơ, sữa… cũng lớn hơn cùng dường nhà ở, cho dù người ấy xây dựng không kể xiết cả trăm ngàn tinh xá lớn như Maha Vihàra, những tinh xá tiện nghi như Loha Pàsadà. Phước báo ấy cũng lớn hơn cả phước báo ông Cấp Cô Ðộc và các vị khác được hưởng do công cúng dường kho báu xây dựng các tinh xá. Bố thí pháp dù chỉ đọc lên một bài kệ hồi hướng bốn câu, được phước báo vô lượng vô biên nhiều hơn các thứ bố thí ấy.

Tại sao thế? Tất cả những kẻ bố thí nói trên, sở dĩ cúng dường do có nghe pháp. Nếu chưa được nghe, không bao giờ họ thực hiện những việc cúng dường ấy. Chúng sanh trong cõi Ta-bà này nếu không từng nghe pháp chẳng ai bố thí một vá cháo, hoặc chỉ một muỗng cơm. Vì lý do ấy, pháp thí thắng mọi thí.

– Thực thế, trừ trường hợp ngoại lệ của chư Phật và các vị Bích Chi Phật, những vị như Tôn giả Xá-lợi phất và bạn bè Ngài dù có thần thông đếm được hết những giọt mưa của tất cả những trận mưa trong suốt một kiếp, cũng không thể tự mình đắc quả Tu-đà-hoàn và các quả vị khác mà phải nhờ đến bài pháp của Trưởng lão Ác bệ, của các vị khác. Và sau cùng, khi nghe pháp của đức Thế Tôn, tôn giả mới hành trì được các ba-la-mật Ðại Vương, vì lý do ấy, pháp thí thắng mọi thí.

Nói về các vị ngon, từ đường mật… cho đến sơn hào hải vị quý hiếm như thức ăn của chư thiên đều lôi cuốn người ham thích phải trôi lăn trong sanh tử luân hồi, cho nên nó là gốc khổ của chúng sanh. Chỉ có hương vị của Giáo pháp, hiểu thấu ba mươi bảy phần trợ đạo đưa đến Chánh giác và chín bậc thiền định là thượng vị. Cho nên nói: Pháp vị thắng mọi vị.

Những lạc thú của người đời như con cái, dục lạc, ca nhạc, hát múa… cũng chỉ lôi cuốn người ham thích trôi lăn trong sinh tử luân hồi, nó cũng là gốc khổ của chúng sanh. Nhưng pháp hỉ sanh trong tâm kẻ nói pháp, hoặc nghe pháp, khiến họ được hưởng trạng thái an lạc vô biên, khiến nước mắt phải chảy, tóc lông phải dựng ngược. Sự an lạc này lại chấm dứt sanh tử luân hồi, cứu cánh đạt đến quả vị A-la-hán. An lạc này mới là tối thắng? Cho nên nói: Pháp hỉ thắng mọi hỉ.

Cuối cùng đến vấn đề tham ái. Khi tham ái diệt, hành giả chứng đắc A-la-hán. Do ái diệt nên dứt sạch hết đau sanh tử luân hồi, cho nên nói: Ái diệt thắng mọi khổ.

Phật nói pháp xong, vua Ðế Thích đảnh lễ Phật và nói:

– Bạch Thế Tôn, nếu pháp thí tôn quý như vậy sao Ngài không dạy hồi hướng công đức ấy cho chúng con? Từ đây mỗi khi Thế Tôn nói pháp cho chúng hội Tỳ-kheo, cúi xin Ngài khiến họ hồi hướng công đức cho chúng con.

Phật nghe lời thỉnh cầu ấy liền họp chúng Tỳ-kheo bảo:

– Này các Tỳ-kheo từ đây trở đi mỗi khi có thuyết pháp, dù trong chúng hội lớn hay chỉ một buổi giảng pháp bình thường, hoặc một bài pháp vắn tắt, hoặc khi nói lời cảm tạ, các ông hãy nhờ hồi hướng lại công đức cho tất cả chúng sanh.

Tích truyện Pháp Cú, Nguyên tác: “Buddhist Legends”, Eugene Watson Burlingame, XXIV. Phẩm Tham Ái, 10. Pháp Thí Thắng Mọi Thí