Tâm không

EMPTY MIND – TÂM KHÔNG

“The empty mind is a mind full of wisdom and loving-kindness. But wisdom and loving-kindness are not naturally there, they need diligence and patience to cultivate and develop, with the Noble Eightfold Path and the Four Immeasurable Minds.” – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

“Tâm rỗng không là một tâm đầy tràn trí tuệ và từ bi. Nhưng trí tuệ và từ bi không tự nhiên mà có, chúng cần tinh tấn và kiên nhẫn tu tập vun bồi, bằng Bát Thánh Đạo và Tứ Vô Lượng Tâm.” – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala