Tu Tập Định Cùng Với Tu Tập Tứ Niệm Xứ

Thế Nào Là Tu Tập Định (samādhi bhāvanā) Cùng Với Tu Tập Tứ Niệm Xứ (cattāro satipaṭṭhānā)?

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

– Thưa Ni sư [Dhammadinna] thế nào là

⑴ ‘định samādhi’,

⑵ thế nào là ‘định tướng samādhinimittā’,

⑶ thế nào là ‘định tư cụ samādhiparikkhārā’ [điều kiện tiên quyết],

⑷ thế nào là ‘định tu tập samādhibhāvanā’?

– Hiền giả Visākha,

⑴ ‘Nhất Tâm cittassa ekaggatā’ là định;

⑵ ‘Bốn Niệm Xứ cattāro satipaṭṭhānā’ là định tướng;

⑶ ‘Bốn Tinh cần cattāro sammappadhānā’ là định tư cụ [điều kiện tiên quyết];

⑷ ‘Sự luyện tập āsevanā’, ‘sự tu tập bhāvanā’, ‘sự tái tu tập bahulīkammaṃ’ của những pháp ấy là ‘định tu tập samādhibhāvanā’ ở đây vậy.

Nguồn trích dẫn: Trung bộ kinh – 44. Tiểu kinh Phương quảng

Ghi chú – TK Viên Phúc Sumangala:

– Lời tuyên bố này rõ ràng cho thấy rằng ba yếu tố hay ba chi của nhóm Định trong Bát Thánh Đạo (Giới – Định – Tuệ): Ðó là Chánh tinh tấn (Bốn tinh cần), Chánh niệm (Bốn Niệm Xứ) và Chánh định (Nhất tâm) làm nhiệm vụ cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau để có thể thành tựu Chánh Định trong thiền Quán Minh Sát Tứ Niệm Xứ Vipassanā Satipaṭṭhānā.

– Tỳ Khưu ni Dhammadinna (Pháp Thí) là Thánh nữ Alahán – Nữ đệ nhất pháp sư trong số các nữ Đại đệ tử của Đức Phật:

Nữ Tôn giả sinh tại Ràjagaha, trong một gia đình trưởng giả, có chồng là Visàkha, sống hạnh phúc. Chồng được nghe Thế Tôn thuyết pháp và chứng A–na–hàm quả. Trở về nhà với thái độ thanh thoát mà nghiêm túc, khác với vẻ tình tự như mọi khi. Nữ Tôn giả cặn hỏi lý do. Tôn giả Visàkha giải thích và trao quyền tự do lại cho nữ Tôn giả cải giá. Ít hôm sau đó nữ Tôn giả gia nhập Ni đoàn, nỗ lực thiền quán và không bao lâu thì đắc quả A–la–hán. Tôn giả Visàkha đến thăm hỏi và được Tỳ Khưu Ni giảng pháp rành mạch (về Niết–bàn, về Diệt thọ tưởng định…) Tôn giả Visàkha trình lại Thế Tôn sự việc. Thế Tôn xác nhận Tỳ Khưu Ni Dhammadinnà là bậc Ðại tuệ, Thuyết pháp đệ nhất trong hàng nữ đệ tử của Thế Tôn.

– Bài viết liên quan: Tứ Niệm Xứ Tu Tập, Làm Cho Sung Mãn Đem Lại Thành Quả Gì?, Web, FB

🌿🌿🌿🌿🌿

“And, lady,

⑴ what is concentration,

⑵ what are the distinguishing marks of concentration,

⑶ what are the requisites for concentration,

⑷ what is the development of concentration?”

“⑴ Whatever, friend Visākha, is one–pointedness of mind, this is concentration;

⑵ the four foundations of mindfulness are the distinguishing marks of concentration;

⑶ the four right efforts are the requisites for concentration;

⑷ whatever is the practice, the development, the increase of these very things, this is herein the development of concentration.”

(https://suttacentral.net/mn44/en/horner)

🌿🌿🌿🌿🌿

“⑴ Katamo panāyye, samādhi,

⑵ katame dhammā samādhinimittā,

⑶ katame dhammā samādhiparikkhārā,

⑷ katamā samādhibhāvanā”ti?

“Yā kho, āvuso visākha,

⑴ cittassa ekaggatā ayaṃ samādhi;

⑵ cattāro satipaṭṭhānā samādhinimittā;

⑶ cattāro sammappadhānā samādhiparikkhārā.

⑷ Yā tesaṃyeva dhammānaṃ āsevanā bhāvanā bahulīkammaṃ, ayaṃ ettha samādhibhāvanā”ti.

(https://suttacentral.net/mn44/pli/ms)

Bài viết liên quan

  1. Tứ Niệm Xứ Tu Tập, Làm Cho Sung Mãn Đem Lại Thành Quả Gì?, WebFB
  2. Quán Thọ Như Thế Nào Để Đạt Tới Ái Tận Giải Thoát, Cứu Cánh Viên Mãn, Chứng Đạt Niết Bàn?, WebFB
  3. Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập, WebFB
  4. Tu Tập Và Phát Triển Thái Độ Không Bám Níu, Không Chấp Trước Vào Bất Cứ Cái Gì Trên Đời Này” Là Tu Tập Cái Gì? Như Thế Nào?, WebFB
  5. Thế Nào Là Không Nắm Giữ Tướng Chung, Không Nắm Tướng Riêng, WebFB
  6. Tập Thể Dục Không Thể Đánh Bại Kẻ Thù, WebFB
  7. Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , WebFB
  8. Khéo An Trú Trong Tứ Niệm Xứ Hoặc Tu Tập ‘Vô Tướng Định – Animitto Samādhi’ Để Đoạn Diệt Không Còn Dư Tàn Ba Bất Thiện Tư Duy: Dục Tư Duy, Sân Tư Duy, Hại Tư Duy., WebFB
  9. Chỉ Bằng Chánh Niệm Thì Không Thể Biết Và Thấy Các Pháp Như Thật, Như Nó Đang Là, Vì Chánh Niệm Mới Chỉ Là Điều Kiện Cần, Không Phải Là Điều Kiện Đủ!, WebFB
  10. Vị Thầy Tâm Linh Trên Hành Trình Tới Giác Ngộ Giải Thoát, WebFB

Bài viết trên Facebook, 3 Tháng 9, 2018