Tùy hỉ cúng dường đường đi

Con đường từ Thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery (tại Yangon Myanmar, nơi trú xứ của Sư) ra tới đường chính ngập bùn trong mùa mưa, ngập bụi trong mùa nóng đang dần biến đổi thành con đường bê tông bền chắc. Với thiện tâm cúng dường trong sạch và hào phóng, các thí chủ đã chung tay đóng góp để làm đoạn đường mới này với mong muốn giúp cho chư tăng và dân làng được thuận tiện trong việc đi lại. Đoạn đường đã hoàn thành giai đoạn I là lát lại nền bằng đá, đang trong giai đoạn II là đổ bê tông một nửa theo chiều dài đoạn đường, và sẽ đợi đủ tài chính để có thể hoàn thành giai đoạn III đổ bê tông phần nửa còn lại của đoạn đường. Và đặc biệt là cùng đóng góp một phần nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa để làm đoạn đường này là sự cúng dường của một nhóm các thiện nam tín nữ từ Việt nam chúng ta.

Nguyện cho việc thành tựu thiện nghiệp cúng dường đường đi cao quí này sẽ mang lại cho các thí chủ cùng gia đình và thầy, tổ, thân bằng, quyến thuộc nhiều may mắn, sức khỏe, thành công, hạnh phúc cùng vô lượng phước báu ngay trong kiếp sống này và trong các kiếp vị lai, và cũng sẽ là duyên lành để giúp các thí chủ thành tựu Đạo, Quả, chứng ngộ Niết Bàn như ý nguyện. Chúng ta hãy cùng tùy hỉ, đồng thanh hoan hỉ cất cao lời tán thán cho thiện nghiệp cao quí này:

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Lành thay! Lành thay! Lành thay!