02. Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy – Thiền Sư Viên Phúc Sumagala (2019)

Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy – Thiền Sư Viên Phúc Sumagala (2019)

 1. Vô Thủy là Luân Hồi, Khổ Đau là Quá Đủ P1/2
 2. Vô Thủy là Luân Hồi, Khổ Đau là Quá Đủ P2/2 Vừa Là Nạn Nhân Vừa Là Thủ Phạm
 3. Dục như than hừng đối với người bị bệnh cùi, Vô minh như người mù sờ voi
 4. Các Thông Lệ Khi Bồ Tát Đản Sinh kiếp cuối cùng
 5. Câu Chuyện Về Bồ Tát Giác Ngộ Thành Phật Chánh Đẳng Giác

 6. Bồ tát Tu Tập Khổ Hạnh – Chuyển Pháp Luân – Kinh Vô Ngã Tướng
 7. Những câu chuyện trước khi Đức Phật Nhập Niết Bàn
 8. Chân Lý: Sự hộ trì, sự giác ngộ và sự chứng đạt
 9. Thế Nào Là Vị Chuyển Luân Thánh Vương? Thế Nào Là Đại Lễ Tế Tự Có Lợi Ích Lớn?
 10. Các Pháp Bất Thối Giúp Xã Hội Và Tăng Đoàn Cường Thịnh

 11. Hạnh Phúc Thế Gian Tạm Thời Trong Kiếp Sống Hiện Tại Và Kiếp Sống Mai Sau
 12. Giáo Thọ Singalaka (Thi ca la việt): Lễ Bái 6 Phương
 13. Các Chúng Sinh Là Chủ Nhân Của Nghiệp Do Chính Mình Tạo Ra
 14. Mười Thiện Nghiệp Và Mười Phước Nghiệp
 15. Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường và câu chuyện cúng dường tấm áo duy nhất

 16. Quả Báu và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường
 17. Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí
 18. Phước Thiện Trì Giới
 19. Các Chi Pháp Phạm Điều Giới Sát Sinh Và Phạm Điều Giới Trộm Cắp
 20. Các Chi Pháp Điều Giới Nói Dối, Tà Dâm, Uống Rượi

 21. Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Giới, Quả xấu của ác nghiệp phạm giới, Các tích chuyện
 22. Ngũ Giới Thông Thường Và Ngũ Giới Phạm Hạnh
 23. Bát Giới Với Điều Giớ Thứ Tám Chánh Mạng
 24. Bát Quan Trai Giới: Tám Giới Ngày Lễ Bố Tát (Lễ Phát Lồ)
 25. Cửu Giới Và Thập Giới Người Cư Sĩ Tại Gia

 26. Giới Cho Người Xuất Gia Sadi Và Tỳ Khưu
 27. Phước Thiện Hành Thiền
 28. Lợi Ích Tu Tập Tâm (Định), Tu Tập Tuệ
 29. Điều Phục Tầm: Kinh Song Tầm, Kinh An Trú Tầm
 30. Điều Phục Tâm: Kinh Tư Lượng, Kinh Tâm Hoang Vu, Kinh Khu Rừng

 31. Kinh Tất cả các lậu hoặc
 32. Đại Kinh Tứ Niệm Xứ – Quán thân
 33. Đại Kinh Tứ Niệm Xứ – Phần 2 : Quán Thọ, Quán Tâm, Quán Pháp (5 triền cái, 5 thủ uẩn, 6 nội ngoại xứ, 7 giác chi)
 34. Đại Kinh Tứ Niệm Xứ – Phần 3: Quán Pháp Tứ Thánh Đế
 35. Tứ Niệm Xứ: Lợi Ích Và Thành Quả Tu Tập

 36. Tứ Niệm Xứ: Lợi Ích Và Thành Quả Tu Tập (Phần 2)
 37. Thân Hành Niệm: Lợi Ích Và Thành Quả Tu Tập
 38. Nhập Tức Xuất Tức Niệm: Tu Tập Và Thành Quả
 39. Thân Hành Niệm – Quán Niệm 32 Thể Trược: Tu Tập Và Thành Quả
 40. Phân Tích Tứ Đại: Tu Tập Và Thành Quả

 41. Quán Bất Tịnh Của Tử Thi: Tu Tập Và Thành Quả
 42. Quán Các Cảm Thọ: Tập Khởi, Vị Ngọt, Hiểm Nguy, Xuất Ly
 43. Quán Tâm: Thanh Tịnh Tâm – Điều Phục Tâm
 44. Quán Pháp Năm Triền Cái: ① Tham Dục – ② Sân Hận – ③ Hôn Trầm, Thụy Miên – ④ Trạo Cử, Hối Tiếc – ⑤ Hoài Nghi.
 45. Quán Pháp: Ngũ Uẩn – Vị Ngọt, Sự Nguy Hiểm, Sự Xuất Ly

 46. Ngũ Uẩn: Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức – Không Phải Của Ta Hãy Từ Bỏ Nó
 47. Lý Tác Ý Ngũ Thủ Uẩn Là Rỗng Không Là Trống Không
 48. Quán Pháp: Quán 6 Nội Ngoại Xứ Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Bị Bốc Cháy Bởi Tham Sân Si
 49. Quán 6 Nội Ngoại Xứ Không Phải Của Ta Hãy Từ Bỏ Chúng
 50. Quán 6 Nội Ngoại Xứ Trong Ví Dụ Rắn Độc, Con Rùa, Khúc Gỗ…

 51. Quán Pháp: Thất Giác Chi Đưa Đến Giác Ngộ Giải Thoát
 52. Quán Pháp Tứ Thánh Đế Đoạn Tận Luân Hồi Khổ Đau
 53. Chỉ Như Ít Lá Trong Tay Đủ Đưa Đến Giác Ngộ Niết Bàn
 54. Tu Tập Chánh Kiến Đạo
 55. Trung Bộ Kinh ( 9) Kinh Chánh Tri Kiến

 56. Chánh Tri Kiến: Đầy Đủ Cả Hiểu Đúng Và Thấy Đúng
 57. Thế Nào Là Tri Kiến Chánh Trực
 58. Chánh Tri Kiến Về Thiện, Về Bất Thiện Và Gốc Rễ Của Chúng
 59. Chánh Tri Kiến Về Bốn Loại Thức Ăn: Đoàn Thực, Xúc Thực, Tư Niệm Thực, Thức Thực
 60. Chánh Tri Kiến Về Vô Minh

 61. Trí Về Khổ Đế
 62. Chánh Tri Kiến Về Sinh: Sinh Là Khổ
 63. Chánh Tri Kiến Về Già Và Chết
 64. Chú Giải Về Khổ Đế Theo Thanh Tịnh Đạo
 65. Trí Về Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế

 66. Chú Giải Về Tứ Thánh Đế Theo Thanh Tịnh Đạo
 67. Có Phải Đời Là Bể Khổ Không? – Tứ Thánh Đế 1/4
 68. Đức Phật Đã Dạy Những Gì? – Tứ Thánh Đế
 69. Lõi Cây – Mục Đích Cuối Cùng Của Phạm Hạnh Này Là Gì?
 70. Con Đường Thánh Thiện Đức Phật Đã Tự Trải Nghiệm

 71. Lộ Trình Tu Tiến Con Đường Giải Thoát
 72. Kinh Bẩy Trạm Xe: 7 Giai Đoạn Thanh Tịnh Của Lộ Trình Giác Ngộ Giải Thoát
 73. Ngũ Thủ Uẩn: Tà Kiến Về Tự Ngã, Về Ngã Sở, Về Ngã Mạn
 74. Tuệ Tri Ngũ Uẩn Vô Thường Khổ Vô Ngã

 75. Tất Cả Đều Bị Bốc Cháy
 76. DHATU: Mười Tám Giới
 77. Lý Duyên Sinh: Con Đường Trung Đạo
 78. Khổ Do Ai Tạo Ra? Ai Là Người Cảm Thọ Khổ?

 79. Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P1
 80. Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P2: Lược Thuyết
 81. Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P3: 24 Duyên Hệ
 82. Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P4: Vô Minh Duyên Hành
 83. Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P5: Hành Duyên Thức
 84. Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P6: Thức Duyên Danh Sắc, Danh Sắc Duyên Sáu Xứ
 85. Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P7: Duyên Sinh Từ Xúc Đến Sinh, Già, Chết
 86. Lý Duyên Sinh Theo “Thanh Tịnh Đạo” – P8: Bánh Xe Sinh Tử

 87. Giác Ngộ Giải Thoát Là Giác Ngộ Tứ Thánh Đế
 88. Bất Tử, Vô Vi, Niết Bàn, Đến Bờ Bên Kia … Mục Đích Rốt Ráo Của Trí Tuệ
 89. Vô Thượng Phước Điền Cho Thế Gian
 90. Bốn Dự Lưu Phần
 91. Sự Khác Biệt Giữa Bậc Thánh Hữu Học Và Vô Học, Giữa Bậc Thánh Alahán và Đức Phật Như Lai
 92. Chư Tăng Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Yangon Myanmar Khất Thực Hàng Ngày