Đường tới Niết bàn – Tu tập tâm: quán tưởng bất tịnh thức ăn

ĐƯỜNG TỚI NIẾT BÀN – TU TẬP TÂM: QUÁN TƯỞNG BẤT TỊNH THỨC ĂN ♥💜💙💛💚♥💜💙💛💚♥💜💙 Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Bài giảng tối 2018–10–10, tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.archive.org Nội dung: Chứng đắc cận hành định đồng