1. Giác Ngộ, Chuyển Pháp Luân
 2. Vô Ngã Tướng
 3. Tất Cả Đều Bốc Cháy
 4. Thầy Tế Độ Và Đệ Tử
 5. Tiêu Chuẩn Thầy Tế Độ & Thầy Nương Nhờ

 6. Sống Nương Nhờ, Không Nên Cho Tu Nên Bậc Trên
 7. Phép Tu Nên Bậc Trên
 8. Phép Hành Sự Uposatha, Định Ranh Giới
 9. Tiền Phận Sự, Hành Sự Uposatha
 10. Hành Sự Uposatha, Các Chế Định Khác

 11. Tạng Luật – Đại Phẩm: An Cư Mùa Mưa
 12. Lễ Tự Tứ Pavarana P1
 13. Lễ Tự Tứ Pavarana P2
 14. Da Thú, Giày Dép, Vùng Biên Địa
 15. Dược Phẩm 7 Ngày & SuốtĐời, 10 Loại Thịt

 16. Ba Loại Thịt, Lợi Ích Giữ Giới, Bất Động Hành
 17. Bốn Pháp Dung Hòa, Thời Hạn Vật Thực
 18. Kathina
 19. Y Phục P1
 20. Y Phục P2

 21. Campa 1, Các Hành Sự Đúng Pháp Luật
 22. Campa 2 – Các Hành Sự Đúng Pháp Luật
 23. Kosambi 1- Hội Chúng Chia Rẽ
 24. Kosambi 2 – Hợp Nhất Hội Chúng
05. Tạng Luật – Phần 3 – Đại Phẩm – Mahāvagga

Leave a Reply