2016 Vietnam

Thiền Sư Ta-ma-nê-chô (U Dhammika Sayadaw) , Viên Phúc (Sumangala), Vayama sẽ về đến sân bay TSN, Việt nam chiều 16/3/2016.

Các khóa thiền minh sát Vipassana, pháp thoại, vấn đáp về Phật giáo Nguyên thủy Theravada sẽ được tổ chức tại thiền viện Phước Sơn Đồng nai từ 16/3 – 26/3, Nha Trang 26/3 – 29/3, Hà nội 29/3 – 5/4.

Hoan hỷ có được cơ hội gặp mặt và chia sẻ chánh pháp do Đức Phật đã truyền dạy.
Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu tới các Đạo hữu cùng muôn loài chúng sinh.
Nguyện cho tất cả thoát khỏi mọi hiểm nguy, đạt tới hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

Tharmanaykyaw Sayadaw U Dhammika, U Sumangala, U Vayama will arrive TSN, Vietnam on 16/3/2016.

Vipassana meditation courses, Dhamma talks, questions & answers about Theravada will be conducted in Phuoc Son monastery in Dong Nai province from 16/3 to 26/3, in Nhatrang city from 26/3 to 29/3, in Hanoi from 29/3 to 5/4.

Happily to have an opportunity to meet you all and to share the Buddha’s teachings with you.
May all my merits be shared to you all and all beings.
May you all be free from all dangers and sufferings, soonly attain the real freedom and happiness.

 
15 tháng 3, 2016
Respectful and happy welcome at HCM city airport 16/3/2016
Opening ceremony and instructions to Vipassana meditation at Spring Meditation Retreat 2016 at Phuoc Son monastery, Dong Nai, Vietnam from 16/3 to 26/3/2016, leading by Tharmanaykyaw Sayadaw U Dhammika Bhivamsa (Myanmar).
Temporary samanera ordination at Phuoc Son monastery in Dong Nai, Vietnam, 17 march 2016.
Xuất gia sadi gieo duyên tại thiền viện Phước Sơn Đồng nai ngày 17/3/2016.
Tharmanaykyaw Sayadaw and two Vietnamese yogis, who had practiced Vipassana under Sayadaw’s guidance at Panditarama forest meditation centre 15 years ago.

Thiền Sư Ta-ma-nê-chô gặp lại 2 thiền sinh Việt Nam, học trò của mình 15 năm trước đây khi họ tới thực hành thiền Minh Sát Vipassana tại thiền viện Panditarama, Myanmar.

Dhamma interview with yogi – beginners in Vipassana meditation retreat at Phuoc Son monastery, Vietnam, 18 Mar 2016.
Cúng dường tới Thiền Sư Ta-ma-nê-chô.
Dana to Tharmanaykyaw Sayadaw.
Khóa thiền Vipassana tại Hà nội đã thành tựu viên mãn với sự đóng góp vô giá về công sức, trí tuệ, thời gian, thịnh tài của các thí chủ, những người phục vụ, hộ tăng, và phần đóng góp lớn lao của các thiền sinh với sự tinh tấn, khát khao học hỏi, thực hành chánh pháp do Đức Phật trao truyền. Nguyện cho công đức của các thiện nghiệp cúng dường, trì giới, hành thiền trong những ngày qua mang lại phước báu vô lượng tới các thí chủ, những người phục vụ, hộ tăng và các thiền sinh cùng gia đình ngay trong kiếp sống này và là duyên lành chứng ngộ Niết bàn trong ngày vị lai. Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu tới tất cả các chúng sinh. Nguyện cho tất cả sớm đạt tới hạnh phúc thật sự tự do thật sự.
Lành thay Lành thay Lành thay!

Vipassana meditation retreat in Hanoi is successfuly finished by all contributions from donnors, helpers, supporters, and by great efforts of all yogis in practising the Buddha’s teachings on Vipassana.
May all merits of dana, sila and bhavana in these days bring uncountable blessings to all donnors, helpers, supporters, yogis and theirs families, and create suitable conditions to atain Nibbana in near future.
May all our merits be shared to all beings. May you all soonly atain the real freedom and the real happiness.
Sadhu Sadhu Sadhu!

Bài viết trên Facebook, 3 tháng 4, 2016