2018 Malaysian Buddhist Meditation Center (MBMC).C

Phát Video: Video 3/4: 3. Bhāvanā – Practice Vipassana Meditation – Hành Thiền Minh sát

Đức Phật Nói Về Hành Thiền Trong Kinh Pháp Cú

23. Người hằng tu thiền định,

Thường kiên trì tinh tấn.

Bậc trí hưởng Niết Bàn,

Ðạt an tịnh vô thượng.

27. Chớ sống đời phóng dật,

Chớ mê say dục lạc.

Không phóng dật, thiền định,

Ðạt được an lạc lớn.

110.Dầu sống một trăm năm

Ác giới, không thiền định,

Tốt hơn sống một ngày,

Trì giới, tu thiền định.

111. “Ai sống một trăm năm,

Ác tuệ, không thiền định.

Tốt hơn sống một ngày,

Có tuệ, tu thiền định.

144. Như ngựa hiền chạm roi,

Hãy nhiệt tâm, hăng hái,

Với tín, giới, tinh tấn,

Thiền định cùng trạch pháp.

Minh hạnh đủ, chánh niệm,

Ðoạn khổ này vô lượng.

181. Người trí chuyên thiền định,

Thích an tịnh viễn ly,

Chư thiên đều ái kính,

Bậc chánh giác, chánh niệm.

276. Ngươi hãy nhiệt tình làm,

Như Lai chỉ thuyết dạy.

Người hành trì thiền định

Thoát trói buộc ác Ma.

282. Tu Thiền, trí tuệ sanh,

Bỏ Thiền, trí tuệ diệt.

Biết con đường hai ngả

Ðưa đến hữu, phi hữu,

Hãy tự mình nỗ lực,

Khiến trí tuệ tăng trưởng.

301. Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Ý vui tu thiền quán.

362. Người chế ngự tay chân,

Chế ngự lời và đầu,

Vui thích nội thiền định,

Ðộc thân, biết vừa đủ,

Thật xứng gọi tỷ kheo.

365. Không khinh điều mình được,

Không ganh người khác được,

Tỷ kheo ganh tỵ người,

Không sao chứng Thiền Ðịnh.

371. Tỷ kheo, hãy tu thiền,

Chớ buông lung phóng dật,

Tâm chớ đắm say dục,

Phóng dật, nuốt sắt nóng

Bị đốt, chớ than khổ!

372. Không trí tuệ, không thiền,

Không thiền, không trí tuệ.

Người có thiền có tuệ,

Nhất định gần Niết Bàn.

386. Tu thiền, trú ly trần

Phận sự xong, vô lậu,

Ðạt được đích tối thượng,

Ta gọi Bà–la–môn.

Sunday, 11 Feb 2018 (26/12 Âm lịch, trước Tết Mậu Tuất) – 1. Tam qui y & Thọ giới 2. Bố Thí 3. Hành Thiền 4. Hồi hướng, chia sẻ công đức tới gia đình và mọi chúng sinh nhân dịp năm hết tết đến của các Phật tử tại Trung tâm thiền Phật giáo Malaysia – MBMC – Malaysian Buddhist Meditation Center, Penang.

  • Video 1/4: Tisaraṇa Pañcasīla – Tam Qui Y & Thọ Giới, FB
  • Video 2/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường
    Video 2A/4, FB
    Video 2B/4, FB
  • Video 3/4: Bhāvanā – Practice Vipassana Meditation – Hành Thiền Minh Sát, FB
  • Video 4/4: Pattidāna – Sharing Merits – Hồi Hướng Chia Sẻ Công Đức, FB