2019 Malaysia


Ashin Sumangala Viên Phúc và Bhante Katapunna sẽ thuyết pháp tại Hội Phật giáo Kuching, Malaysia tối ngày 27 và 28 tháng 2/2019 cho Phật tử Malaysia gốc Hoa.


Buổi Pháp thoại và trả lời câu hỏi của Ashin Sumangala Viên Phúc tại Hội Phật giáo Kuching, Malaysia tối ngày 27 tháng 2/2019 cho Phật tử Malaysia gốc Hoa.

Thăm Bảo tàng Mèo – Muzium Kuching – Cat Museum với mọi loại sản phẩm liên quan đến Mèo – Biểu tượng của Thành phố Mèo – Kuching: gỗ, đá, thủy tinh, đan len, thêu, sành, sứ, tranh, điêu khắc, thêu, nhồi,…

Thăm tòa nhà Hội đồng quận Kuching, nơi có Bảo tàng Mèo – (Mèo là Biểu tượng của Kuching, vì Kuching cũng có nghĩa là Mèo.)

Học sinh tiểu học thọ trì Tam qui và Ngũ giới, lắng nghe Pháp thoại, phát nguyện và hồi hướng công đức tới mọi chúng sinh, tại Hội sở Hội Phật giáo Kuching Malaysia sáng 3/3/2019.

Dana offered to sangha by group of Buddhists at Penang, Malaysia 5 March 2019.
May all these dana merits create conditions to realization Nibbana for you all in near future.

Imam no punna bhagam
sabba sattanan ca
sabba mittanan ca
sabba natinan ca
sabba petatanan ca
sabba devatanan ca
sabba sattanan ca
bajema
Sabbe satta sukhita hontu
Sadhu Sadhu Sadhu!

Cúng Dường Trai Tăng tới Tăng đoàn của nhóm Phật tử tại Penang Malaysia 7/3/2019.
Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường này mang lại phước báu vô lượng tới các thí chủ cùng gia đình ngay trong kiếp sống này và tạo duyên lành giúp sớm chứng ngộ Đạo Quả Niết Bàn trong ngày vị lai.

Nguyện hồi hướng mọi công đức này tới tất cả các chúng sinh, các thân bằng quyến thuộc, ngạ quỉ và chư thiên.

Nguyện cho tất cả được an vui hạnh phúc.

Lành thay Lành thay Lành thay!