Họ đã đến đây để “tu Tết” thay vì ở nhà “ăn Tết” và “chơi Tết”

HỌ ĐÃ ĐẾN ĐÂY ĐỂ “TU TẾT” THAY VÌ Ở NHÀ “ĂN TẾT” VÀ “CHƠI TẾT”

Foto: Thọ giới Sa di, xuất gia gieo duyên.

Foto: Lắng nghe hướng dẫn kỳ “TU TẾT ” 2018 từ Viện chủ, Ngài Thiền sư Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw).

Thiền viện Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw), Yangon, Myanmar 12 April 2018: họ đã đến đây để “TU TẾT” thay vì ở nhà “ĂN TẾT” và “CHƠI TẾT”.