Khóa thiền lễ hội nước đón mừng năm mới 2016 tại thiền viện

Khóa thiền Lễ hội nước đón mừng năm mới 2016 tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Yangon Myanmar: Khất thực hàng ngày, qua 2 làng, từ 7h đến gần 10h sáng, 15 Chư tăng và sadi đi bát để có thức ăn cho hơn 80 người trong khóa tu.

New Year Water Festival Retreat 2016 at Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar: 15 monks and novices going alms round to get foods for about 80 peoples in this retreat every morning, cross 2 villages, from 7am to about 10am.