Làm lễ Qui Y & Truyền 10 sa di giới

LÀM LỄ QUI Y & TRUYỀN 10 SA DI GIỚI

Cho Các Vị Xuất Gia Gieo Duyên tại Khóa Tu Lễ Té Nước Đón Năm Mới 2017, Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

Nguyện hồi hướng mọi công đức phước báu của thiện nghiệp này tới tất cả mọi người, nguyện cho tất cả được hạnh phúc, khỏe mạnh.

Samanera Ordination At Buddhism Culture Retreat, Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, Thingyan Water Festival 2017.

May all the merits of this good deed be shared with all of you. May you all be happy and healthy.