Mang tâm từ bi hỷ xả tới tất cả chúng sinh

MANG TÂM TỪ BI HỶ XẢ TỚI TẤT CẢ CHÚNG SINH

Aham avero homi

Mong cho tôi không bị hận thù và hiểm nguy

Abyapajjho homi

Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm

Anigho homi

Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân

Sukhi attanam pariharami

Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc.

Mama matapitu, Acariya ca natimitta ca sabrahma carino ca

Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến và bằng hữu

Avera hontu

Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyapajja hontu

Thoát khỏi sự khổ tâm

Anigha hontu

Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhi attanam pariharantu

Giữ gìn thân tâm được an lạc

Imasmin arame sabbe yogino

Mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này

Avera hontu

Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyapajja hontu

Thoát khỏi sự khổ tâm

Anigha hontu

Thoát khỏi sự khổ thân

Suji attanam pariharantu

Giữ gìn thân tâm được an lạc

Imasmin arame sabbe bhikkhu Samanera ca Upasaka – Upasikayo ca.

Mong cho tất cả chư Tăng, Sadi, cư sĩ nam – cư sĩ nữ nơi này.

Avera hontu

Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyapajja hontu

Thoát khỏi sự khổ tâm

Anigha hontu

Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhi attanam pariharantu

Giữ gìn thân tâm được an lạc

Amhakam catupaccaya – dayaka

Mong cho các thí chủ cúng dường tứ vật dụng.

Avera hontu

Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyapajja hontu

Thoát khỏi sự khổ tâm

Anigha hontu

Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhi attanam pariharantu

Giữ gìn thân tâm được an lạc

Amhakam arakkha devata, Imasmin vihare Imasmin avase

Mong cho các chư thiên hộ Pháp nơi tu viện, nơi cư ngụ này,

Imasmin arame

Nơi đây.

Arakkha devata

Mong cho các chư thiên hộ Pháp

Avera hontu

Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyapajja hontu

Thoát khỏi sự khổ tâm

Anigha hontu

Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhi attanam pariharantu

Giữ gìn thân tâm được an lạc

Sabbe satta, Sabbe pana, Sabbe bhuta, Sabbe puggala, Sabbe ttabhavapariyapanna,

Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, mọi chúng sinh có thân và tâm.

Sabba itthiyo, Sabbe purisa, Sabbe ariya, Sabbe anariya, Sabbe deva

Tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc Thánh, người phàm, chư thiên.

Sabbe manussa, Sabbe vinipatika.

Loài người, những ai không còn hạnh phúc.

Avera hontu

Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyapajja hontu

Thoát khỏi sự khổ tâm

Anigha hontu

Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhi attanam pariharantu

Giữ gìn thân tâm được an lạc

Dukkha muccantu

Hết khổ đau

Yathaladdha – sampattito ma vigacchantu, Kammassaka

Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có, tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra

Puratthimaya disaya

Nơi phương Đông,

Pacchimaya disaya

Nơi phương Tây

Uttaraya disaya

Nơi phương Bắc

Dakkhinaya disaya

Nơi phương Nam

Puratthimaya anudisaya

Nơi phương Đông – Nam

Pacchimaya anudisaya

Nơi phương Tây – Bắc

Uttaraya anudisaya

Nơi phương Đông – Bắc

Dakkhinaya anudisaya

Nơi phương Tây – Nam

Hetthimaya disaya

Ở hướng dưới

Uparimaya disaya

Ở hướng trên

Sabbe satta, Sabbe pana, Sabbe bhuta, Sabbe puggala, Sabble attabhavapariyapanna

Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sinh có thân và tâm.

Sabbe itthyiyo, Sabbe purisa, Sabbe ariya, Sabbe anariya, Sabbe deva.

Tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc Thánh, người phàm, chư thiên.

Sabbe manussa, Sabbe vinipatika

Loài người, những ai không còn hạnh phúc.

Avera hontu

Không bị hận thù và hiểm nguy

Abyapajja hontu

Thoát khỏi sự khổ tâm

Anigha hontu

Thoát khỏi sự khổ thân

Sukhi attanam pariharantu

Giữ gìn thân tâm được an lạc

Dukkha muccatu

Hết khổ đau.

Yathaladdha sampattito ma vigacchantu, Kammassaka

Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có – tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra.

Uddham yava bhavagga ca

Xa như cảnh giới cao nhất

Adho yava avicito

Xuống đến cõi thấp nhât

Samanta cakkavalesu

Trong toàn thể vũ trụ

Ye satta pathavicara

Bất cứ chúng sinh nào đi trên mặt đất

Abyapajja nivera ca

Mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và thù hận

Niddukha ca nupaddava

Những khổ thân và hiểm nguy

Uddham yava bhavagga ca

Xa như cảnh giới cao nhất

Adho yava avicito

Xuống đến cõi thấp nhât

Samanta cakkavalesu

Trong toàn thể vũ trụ

Ye satta udakecara

Bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong nước

Abyapajja nivera ca

Mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và thù hận

Niddukkha ca nupaddava

Những khổ thân và hiểm nguy

Uddham yava bhavagga ca

Xa như cảnh giới cao nhất

Adho yava avicito

Xuống đến cõi thấp nhất

Samanta cakkavalesu

Trong toàn thể vũ trụ

Ye satta akeasecara

Bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong không khí

Abyapajja nivera ca

Mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và thù hận

Niddukkha ca nupaddava

Những khổ thân và hiểm nguy.

Mettā Bhāvanā

  • Phụ Đề Pali Việt, Youtube
  • Đọc Chậm Pali Việt, Youtube
  • Music – Lê Cát Trọng Lý, Youtube
  • Sám Hối, Rải Tâm Từ, Phát Nguyện, Hồi Hướng Công Đức Cùng Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube

Bài viết trên Facebook, 30 tháng 12, 2018