Mangala Sutta – Kinh Hạnh Phúc

Photo: Chư Tăng và Sadi tụng kinh Hộ trì (Paritta) : Kinh Hạnh phúc (Mangala Sutta) tối Chủ Nhật  22 Mar 2015 tại Thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar.

 

MANGALA SUTTA – KINH HẠNH PHÚC

Hôm nay là Chủ Nhật, trong buổi lễ tụng kinh mỗi tối của chư Tăng và Sadi tại Thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon Myanmar, ngoài phần kinh lễ Phật, Pháp, Tăng và Ân Đức Tam Bảo, phần tụng giới luật Patimoka, phần kinh rải tâm từ và hồi hướng mọi công đức tới toàn thể chúng sinh, thì đều tụng kinh Hộ trì (Paritta) – và Kinh Hạnh phúc Mangala sutta được tụng đọc cho ngày Chủ Nhật theo thông lệ. Đây là bài kinh rất phổ dụng trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, thường được tụng trong ngày Chủ Nhật và các khóa Cầu An, và nhiều dịp nghi lễ khác nhau. Mở đầu bài kinh có chỉ rõ:

“Loài người cùng với chư thiên đã tìm kiếm những điều hạnh phúc trong suốt mười hai năm. Nhưng họ không đạt được sự hạnh phúc, có 38 điều.

Xin các bậc hiền trí! Hãy để chúng tôi tụng đọc những điều hạnh phúc, đã được Đức Phật, vị chúa của chư thiên, đã đoạn tận tất cả mọi điều ác, thuyết giảng vì lợi ích cho tất cả thế giới “

Quí vị hãy tìm nghe, đọc, tụng bản kinh Hạnh phúc này để có thể thực hành đạt đến an vui ở mọi nơi, đạt đến hạnh phúc tối thượng cho chính quí vị.

Trong Tâm Từ

 Bài viết trên Facebook,22 tháng 3, 2015