Nắng và nóng

NẮNG VÀ NÓNG

Sunshine and Hot

Ngày lại ngày nắng và nóng gay gắt, kinh khủng. Bây giờ là 4 giờ chiều, nhiệt độ trong phòng là 42C. Không làm gì được ngoài việc quan sát và ghi nhận “nóng, nóng, nóng”

Day by day sunshine and hot – horrifically terrible. Now 4 pm and temperature in my room is 42C. It’s not possible to do anything, only observe and note “hot, hot, hot”.

Bài viết trên Facebook, 20 tháng 4, 2015