Những kẻ mộng mơ

NHỮNG KẺ MỘNG MƠ

“Mơ khi ngủ đã đành, nhưng khi thức cũng chỉ là mơ. Mơ thì có điều kỳ diệu, có điều kinh hãi, có lúc an lạc, có lúc mệt mỏi, khi thăng thiên giới, khi đọa địa ngục… – tuy thể hiện khác nhau nhưng tất cả có chung bản chất: chúng chỉ là những cơn mơ, chúng chẳng là thật, chúng đều chẳng có gì cả – hoàn toàn trống rỗng.

Thế giới này là hoàn toàn rỗng không, hoàn toàn trống không”.

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala.

BỌT NƯỚC

1) Sắc ví với đống bọt,

Thọ ví bong bóng nước,

Tưởng ví ráng mặt trời,

Hành ví với cây chuối,

Thức ví với ảo thuật,

Ðấng bà con mặt trời,

Ðã thuyết giảng như vậy.

 

2) Nếu như vậy chuyên chú,

Như lý chơn quán sát,

Như lý nhìn các pháp,

Hiện rõ tánh trống không.

 

3) Bắt đầu với thân này,

Bậc Ðại Tuệ thuyết giảng,

Ðoạn tận cả ba pháp,

Thấy sắc bị quăng bỏ.

 

4) Thân bị quăng, vô tri,

Không thọ, sức nóng, thức,

Bị quăng đi, nó nằm,

Làm đồ ăn kẻ khác.

 

5) Cái thân liên tục này,

Ảo sư, kẻ ngu nói,

Ðược gọi kẻ sát nhân,

Không tìm thấy lõi cây.

 

6) Hãy quán uẩn như vậy,

Vị Tỷ–kheo tinh cần,

Suốt cả đêm lẫn ngày,

Tỉnh giác, chánh tư niệm.

 

7) Hãy bỏ mọi kiết sử,

Làm chỗ mình nương tựa,

Sống như lửa cháy đầu,

Cầu chứng cảnh bất động.

 

Bài viết liên quan

  • Kiến thanh tịnh, Web, FB
  • Đoạn nghi thanh tịnh, Web, FB
  • Anata – vô ngã là gì, Web, FB
  • Who am I, ta là ai, Web, FB

 

Bài viết trên Facebook, 2 Tháng 9, 2019