Sao Còn Lắm Lời, Nhiều Chuyện Vô Ích

Sao Còn Lắm Lời, Nhiều Chuyện Vô Ích?

Sao Vẫn Chưa Cất Bước, Lên Đường?

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

– HP:.… Blo bla kể khổ.… Dgsgdg Fgdgfhfhdp

–@: Ai cũng khổ, không có ai không khổ. Còn nhiều trường hợp khổ hơn gấp vạn lần, không lời lẽ nào có thể tả xiết.

Và nước mắt bởi khổ đau trong các kiếp sinh tử luân hồi của mỗi chúng sinh đã ngập tràn cả bốn đại dương.

Ngoài ra còn cảnh giới địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula cũng đang đợi sẵn những kẻ vô minh, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Vậy kể khổ, than thân trách phận chỉ là vô ích, vô nghĩa không đem lại bất cứ lợi ích gì, đã khổ lại tự mình chuốc thêm khổ, lãng phí thời gian quí hiếm được làm người, được gặp Chánh pháp, được tu tập theo Chánh pháp.

Đừng bao giờ phí phạm thời gian quí hiếm của mình của người khác cho việc u sầu, than vãn, kể lể, cầu xin, khấn vái, mong cầu thần, Phật đến cứu khổ cứu nạn, rước mình về cõi an lạc.

Chuyện như vậy theo lý nghiệp nhân quả chẳng khi nào có thể xảy ra.

Hãy tự cứu lấy mình: Hãy tuyệt đối tránh xa Mười Ác Nghiệp, tạo Mười Phước Thiện mọi nơi, mọi chốn, mọi phút, mọi giây.

Nhân lành sẽ cho quả lành, nhân thiện sẽ cho quả thiện, và ngược lại, đó là điều chắc chắn, trong kiếp này và các kiếp sau.

Hãy ngay lập tức phân biệt đâu là thiện, đâu là ác theo Mười Ác Nghiệp và Mười Phước Thiện và làm theo không ngừng nghỉ.

Dũng cảm, kiên nhẫn, kiên trì, từng bước một, không nôn nóng vội vàng, nhưng không được dễ duôi lười biếng.

Thời gian không có nhiều, cái chết có thể đến bất cứ tuổi nào, đến bất cứ khi nào, do bất cứ nguyên nhân gì, bất cứ ở đâu và tái sinh vào cảnh giới nào chưa biết.

Chân lý về Khổ, về Nguyên nhân của Khổ, về sự Chấm dứt Khổ, về Con đường Chấm dứt Khổ đã được chỉ bầy chi tiết, rõ ràng, vậy sao vẫn chưa cất bước, lên đường?

Sao vẫn còn lắm lời, nhiều chuyện vô ích?

Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây!

Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu tới Thiện hữu cùng muôn loài chúng sinh, nguyện cho tất cả sớm gặp và có cơ hội thực hành theo chánh pháp, thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não hoàn toàn và vĩnh viễn, đạt tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự.

Trong tâm từ,

TK Viên Phúc.

GHI CHÚ:

***Tứ Thánh Đế

❶ Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri:

“Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.”

❷ Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận:

“Chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.”

❸ Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ:

“chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước.”

❹ Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập:

“Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.”

*** Four Noble Truths

❶ This noble truth of suffering is to be fully understood:

“Birth is suffering, aging is suffering, illness is suffering, death is suffering; union with what is displeasing is suffering; separation from what is pleasing is suffering; not to get what one wants is suffering; in brief, the five aggregates subject to clinging are suffering.”

❷ This noble truth of the origin of suffering is to be abandoned:

“It is this craving which leads to renewed existence, accompanied by delight and lust, seeking delight here and there; that is, craving for sensual pleasures, craving for existence, craving for extermination.”

❸ This noble truth of the cessation of suffering is to be realized:

“It is the remainderless fading away and cessation of that same craving, the giving up and relinquishing of it, freedom from it, nonreliance on it.”

❹ This noble truth of the way leading to the cessation of suffering is to be developed:

“It is this Noble Eightfold Path; that is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration.”

*** Mười Ác Nghiệp Tuyệt Đối Tránh:

1. Thân ác nghiệp là ác nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân môn tạo 3 ác nghiệp bằng thân:

Ác nghiệp sát sinh.

Ác nghiệp trộm cắp.

Ác nghiệp tà dâm.

3 thân ác nghiệp này còn gọi là 3 thân hành ác (kāya–duccarita).

2. Khẩu ác nghiệp là ác nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi khẩu môn tạo 4 ác nghiệp bằng khẩu:

Ác nghiệp nói dối.

Ác nghiệp nói lời chia rẽ.

Ác nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc).

Ác nghiệp nói lời vô ích.

4 khẩu ác nghiệp này còn gọi là 4 khẩu hành ác (vacī–duccarita).

3. Ý ác nghiệp là ác nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi ý môn tạo 3 ác nghiệp bằng ý

Ác nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác.

Ác nghiệp thù hận người khác.

Ác nghiệp tà kiến thấy sai chấp lầm.

3 ý ác nghiệp này còn gọi là 3 ý hành ác (manoduccarita).

Trong 3 loại ác nghiệp này, Đức Phật dạy: “Ý ác nghiệp có năng lực mạnh hơn thân ác nghiệp và khẩu ác nghiệp”.

*** Mười Phước Thiện:

1– Bố thí (dāna).

2– Giữ giới (sīla).

3– Hành thiền (bhāvanā).

4– Cung kính (apacāyana).

5– Giúp đỡ trong việc thiện (veyyāvacca).

6– Hồi hướng – chia phước (pattidāna).

7– Hoan hỉ với phước của người khác hồi hướng (pattānumodanā).

8– Thuyết pháp (dhammadesanā).

9– Nghe pháp (dhammassavanā).

10– Chánh kiến (diṭṭhijukamma).

Ðó là 10 pháp để phát sanh, tạo nên phước thiện.

*** Bốn Nguồn Phước Thiện:

1– Tín tâm bất động nơi Phật.

2– Tín tâm bất động nơi Pháp.

3– Tín tâm bất động nơi Tăng.

4– Viên mãn về Giới hạnh.

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵

Bài viết liên quan

 • Nhà Bao Việc, Web, FB
 • Sao Còn Lắm Lời, Nhiều Chuyện Vô Ích? Sao Vẫn Chưa Cất Bước, Lên Đường?, Web, FB
 • Các Chúng Sinh Là Chủ Nhân Của Nghiệp Do Mình Tạo Ra, Web, FB

Audio Pháp Thoại – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala Tại Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar:

 • Mười Thiện Nghiệp Và Mười Phước Nghiệp, Youtube
 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường Và Câu Chuyện Cúng Dường Tấm Áo Duy Nhất, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Phước Thiện Trì Giới, Youtube
 • Các Chi Pháp Phạm Điều Giới Sát Sinh Và Phạm Điều Giới Trộm Cắp, Youtube
 • Các Chi Pháp Điều Giới Nói Dối, Tà Dâm, Uống Rượi, Youtube
 • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Giới, Quả Xấu Của Ác Nghiệp Phạm Giới, Các Tích Chuyện, Youtube
 • Ngũ Giới Thông Thường Và Ngũ Giới Phạm Hạnh, Youtube
 • Bát Giới Với Điều Giớ Thứ Tám Chánh Mạng, Youtube
 • Bát Quan Trai Giới: Tám Giới Ngày Lễ Bố Tát (Lễ Phát Lồ), Youtube
 • Cửu Giới Và Thập Giới Người Cư Sĩ Tại Gia, Youtube
 • Phước Thiện Hành Thiền, Youtube
 • Lợi Ích Tu Tập Tâm (Định), Tu Tập Tuệ, Youtube
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube

Bài viết trên Facebook, 9 Tháng 4, 2017