Tiểu sa di mới

TIỂU SA DI MỚI

Dhamma Nanda là chú tiểu Sa di mới thọ Tam Qui và Thập giới bởi TK Viên Phúc. Trong một tháng xuất gia gieo duyên này, Dhamma Nanda – Pháp Hỷ sẽ tu tập Văn Hóa Phật Giáo Theravada: Học cách lễ, lạy, cách vấn y, cách sử dụng bình bát, cách đi khất thực, cách tụng thuộc lòng một số bài kinh Pali căn bản, cách trì 10 giới và tuân thủ nội quy tu viện, cách thực hành thiền minh sát Vipassana, cách thu thúc lục căn, cách tinh tấn liên tục từ 3h sáng tới 9h tối, tự chủ, tự lập…

Một tháng muôn vàn lợi ích không chỉ cho ngay kiếp sống này mà còn cho các kiếp sống tương lai.
Lành thay! Lành thay! Lành thay!

New Samanera

Dhamma Nanda, a new samanera taken Three Refuges with ten precepts just now by Bhikkhu Sumangala. In one month, Dhamma Nanda will learn Theravada’s Buddhism culture: How to properly pay homage, to wear a robe, to use bowl, to go alms round, to recite some basical pali suttas, to observe 10 precepts and monastery’s regulations, to practise Vipassana meditation, to control six sense bases, to put effort continuetly from 3 am to 9 pm, …

One month of full benefits for not only this life, but for many many future lives.
Sadhu! Sadhu! Sadhu!