Trở lại trú xứ – Tu viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon

Photo: Ảnh chụp đi khất thực hàng ngày với Chư Tăng và Sa di trong làng gần tu viện.
Back to Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

Trở lại trú xứ – Tu viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon, Yangon, Myanmar: Khất thực – Làm lành -Lánh dữ – Giữ tâm trong sạch.