Tụng thành sự ngôn kamavācā

TỤNG THÀNH SỰ NGÔN KAMAVĀCĀ

Ba vị Đại đức, ngồi chồm hỗm, hai tay nâng bản và đồng thanh tụng đọc đúng đắn bằng cổ ngữ Pali Tuyên Ngôn Ñatti (Một lần) sau đó tụng Thành sự ngôn Kamavācā (Ba lần).

Dứt lời tụng, vị Sa di trở thành Tỳ Khưu do hợp đủ 5 chi:

1- Vatthu-sampatti: người cận sự nam, không có lỗi.

2- Ñatti – sampatti: Tụng Tuyên Ngôn đúng đắn.

3- Kammavācā – sampatti: Tụng Thành sự ngôn đúng đắn.

4- Sīmā – sampatti: Sīmā nơi thực hành tăng sự hợp theo Luật.

5- Purisa – sampatti: Số lượng Tỳ Khưu đầy đủ (năm vị hoặc hơn).

Bhikkhu Ordination At Buddhism Culture Retreat, Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, Thingyan Water Festival 13/4/2017.

May all the merits of this good deed be shared with all of you. May you all soonly realize the real freedom and the real happiness.

Xuất Gia Gieo Duyên Tỳ Khưu tại Khóa Tu Lễ Té Nước Đón Năm Mới 23/4/2017, Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

Nguyện hồi hướng mọi công đức phước báu của thiện nghiệp này tới tất cả mọi người, nguyện cho tất cả sớm đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự.

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc: Photo có thể chia sẻ không cần xin phép.