Văn hóa Phật giáo nguyên thủy đã và đang được bảo tồn

Ảnh chụp tại Khóa Thực tập Văn hóa Phật giáo Nguyên thủy 18 Mar – 8 Apr 2014 tại tu viện Tharmanaykyaw Mahagandayon Monastery, Yangon, Myanmar.

VĂN HÓA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC BẢO TỒN

Văn hóa Phật giáo Nguyên thủy đã và đang được bảo tồn và truyền trao trọn vẹn, thuần khiết, bền bỉ tới các lớp trẻ suốt 2500 năm tại Miến điện, mang lại lợi ích tột bậc cho toàn thể loài người và chư thiên.